Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.08.28 14:04:55 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.08.28 14:04:23 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zad. pn.: Wykonanie posadzki żywicznej w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1, nr sprawy MR-AG-3121-015/13

MR – AG – 3121 – 015/13                                                                     Stalowa Wola, dnia 28.08.2013 r.
 
 
 
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
(Uczestnicy postępowania)
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 7.08.2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 157665 - 2013, dotyczącego zadania: Wykonanie posadzki żywicznej w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1, wybrana została oferta złożona przez Firmę PROMIS, P. Misiura Sp. J., 37-124 Kraczkowa 390 a.
 
W niniejszym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę przetargową. Oferent, Firma PROMIS, P. Misiura Sp. J., zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 17.199,64 zł (netto), 21.155,56 zł (brutto) oraz zadeklarowała udzielenie gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy. Oferta Firmy PROMIS, P. Misiura Sp. J. spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z powyższym uznana została za korzystną.
 
Zamawiający informuje, że zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zamówienia nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529), - w dniu 2.09.2013 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
 
Opublikowano na:
1 x www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
1 x tablica ogłoszeń


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/08/28 12:04:55 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598