Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.08.23 13:55:48 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.08.23 13:54:41 przez: Marcin Młynarski

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW dot. przetargu nieograniczonego na zad. pn.: Wykonanie prac remontowych przy pokryciu dachowym wraz z obróbkami blacharskimi w budynku dawnych warsztatów szkolnych przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli -ETAP I , nr sprawy

MR-AG-3121-014/13                                                                            Stalowa Wola, dnia 23.08.2013 r.
 
 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wykonanie prac remontowych przy pokryciu dachowym wraz z obróbkami blacharskimi w budynku dawnych warsztatów szkolnych przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli - ETAP I, Zamawiający odpowiada na skierowane pytania.
 
PYTANIE NR 1
W specyfikacji technicznej w jednym miejscu podane jest, iż ramę świetlików należy wykonać ze stali, w innym natomiast miejscu jest mowa o ramie aluminiowej, natomiast na rysunku przyjęto profile stalowe ciepłe. Z jakich materiałów więc powinna być wykonana rama świetlików oraz co Zamawiający rozumie przez pojęcie profil stalowy ciepły?
 
ODPOWIEDŹ
Świetliki wykonać z elementów stalowych. Do wykonania ram okiennych należy wykorzystać profile stalowe ciepłe. Ciepły profil stalowy zbudowany jest z zewnętrznych elementów stalowych nośnych oraz przekładek termicznych zapewniających właściwą termikę przegrody. Przykładowe rozwiązania profili stalowych ciepłych: „Janisol”, Forster”, „Jawal” i podobne.
 
PYTANIE NR 2
W kosztorysie w pozycji 1.2.1 uwzględniono montaż czterech świetlików o wadze 400 kg każdy, w sumie 1 600 kg, natomiast w pozycji 1.2.3 odnośnie wartości cenowej montowanych świetlików przyjęto wagę 2 000 kg z opisem, iż należy wycenić cztery świetliki do montażu oraz jeden na stan. Jaką liczbę świetlików należy przyjąć?
 
ODPOWIEDŹ
Zgodnie z SIWZ oraz załączoną dokumentacją należy wykonać 4 świetliki (słownie: cztery sztuki).
 
PYTANIE NR 3
Czy projekt świetlików należy zatwierdzić u konserwatora zabytków?
 
ODPOWIEDŹ
Tak, obiekt znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków i konieczne jest uzgadnianie projektu warsztatowego z właściwą jednostką Urzędu Ochrony Zabytków.
 
Informujemy, że na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ została zamieszczone odpowiedzi na pytania Oferentów. Oferenci zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi Zamawiającego podczas sporządzania ofert. Odpowiedzi zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.
 
 
Zatwierdził
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/08/23 11:55:48 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598