Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.07.23 15:39:58 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.07.23 15:38:58 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Świadczenie usług cateringowych i hotelarsko - restauracyjnych dla uczestników projektu MUZEUM BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZ

 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
Świadczenie usług cateringowych i hotelarsko - restauracyjnych dla uczestników projektu „MUZEUM BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO” - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 oraz na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w latach 2013-2014
Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 011/13
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, zwanej dalej Pzp).
2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.
3. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług cateringowych i hotelarsko - restauracyjnych dla uczestników projektu MUZEUM BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 oraz na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w latach 2013-2014, który został podzielony na trzy części określone poniżej:
 

CZĘŚĆ I:

Świadczenie usług cateringu dla uczestników projektu MUZEUM BEZ BARIER, w siedzibie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w następującym zakresie: A) bufet złożony z: kawy, herbaty, napojów, ciastek, kanapek -dla 10 osób niepełnosprawnych, uczestników warsztatów z wdrożenia programów edukacyjnych przez 6 dni. Warsztaty będą organizowane w Stalowej Woli w budynku Muzeum Regionalnego. Planowany termin realizacji usługi cateringu: wrzesień - październik 2013 r. B). Bufet złożony z: kawy, herbaty, napojów, ciastek, kanapek -dla 25 osób (2 dni) dla polskich i ukraińskich edukatorów muzealnych, uczestników szkolenia w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych intelektualnie. Szkolenie będzie organizowane w Stalowej Woli w budynku Muzeum Regionalnego. Planowany termin realizacji usługi cateringu: luty - marzec 2014 r. C) Bufet złożony z: kawy, herbaty, napojów, ciastek, kanapek -dla 25 osób (2 dni) dla polskich i ukraińskich edukatorów muzealnych, uczestników szkolenia w zakresie obsługi osób niewidzących i słabo widzących. Szkolenie będzie organizowane w Stalowej Woli w budynku Muzeum Regionalnego. Planowany termin realizacji usługi cateringu: luty - marzec 2014 r. D) Bufet złożony z: kawy, herbaty, napojów typu: soki min.: 3 rodzaje, woda mineralna gazowana i niegazowana, ciastek, kanapek -dla 25 osób (2 dni) dla polskich i ukraińskich edukatorów muzealnych, uczestników szkolenia w zakresie obsługi osób niesłyszących i słabosłyszących. Szkolenie będzie organizowane w Stalowej Woli w budynku Muzeum Regionalnego. Planowany termin realizacji usługi cateringu: luty - marzec 2014 r. E) Bufetu złożonego z: kawy, herbaty, napojów, ciastek, kanapek, sałatki, gorące posiłki, owoce -dla 20 osób na uroczystym podpisaniu umowy koalicyjnej. Spotkanie organizowane będzie w Stalowej Woli, w budynku Muzeum Regionalnego. Planowany termin realizacji usługi cateringu: luty - marzec 2014 r. Świadczenie usług cateringowo - gastronomicznych o której mowa powyżej obejmuje: a) przygotowanie i punktualne dostarczenie posiłków (bufetu kawowego, ciastek, kanapek) zamówionych przez Zamawiającego na miejsce konferencji/szkolenia/spotkania oraz ich rozstawienie na stołach o godzinie wskazanej przez Zamawiającego, a następnie odbiór pozostałości we wskazanym przez Zamawiającego czasie, b) czystą i nieuszkodzoną zastawę stołową ceramiczną, sztućce metalowe, szklanki, filiżanki, c) obecną przez cały czas trwania spotkania obsługę kelnerską, minimum 1 kelner(ka), d) dekorację stołów: materiałowe obrusy, papierowe serwetki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZEŚCI I zawarty jest w Załączniku A do SIWZ.

 

CZĘŚĆ II:

Świadczenie usług hotelowo - restauracyjnych dla uczestników projektu MUZEUM BEZ BARIER. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych w obiektach, które posiadają kategorię hotelu, co najmniej 3 gwiazdkowego, w rozumieniu przepisów §2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 188 z 2004r poz. 1945). Zakres: A) Usługa hotelowo - restauracyjna (śniadanie, obiadokolacja) dla 25 osób (1 nocleg) podczas jednego dwudniowego szkolenia w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych intelektualnie), B) Usługa hotelowo- restauracyjna (śniadanie, obiadokolacja), dla 25 osób (1 nocleg) podczas jednego dwudniowego szkolenia w zakresie obsługi osób niewidzących i słabowidzących), C) Usługa hotelowo - restauracyjna (śniadanie, obiadokolacja) dla 25 osób (1 nocleg) podczas jednego dwudniowego szkolenia w zakresie obsługi osób niesłyszących i słabosłyszących). Planowany termin realizacji usługi hotelowo - restauracyjnej: luty - marzec 2014 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZEŚCI II zawarty jest w Załączniku B do SIWZ.

 

CZĘŚĆ III

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla uczestników imprez organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli (wernisaże, szkolenia, konferencje, promocje wystaw i książek, itp.), w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w Stalowej Woli, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r.: w ilości: A) Bufet składający się z napojów typu: soki. ILOŚĆ IMPREZ/OSÓB: 3 (słownie: trzy) imprezy w 2013 r., 8 (słownie: osiem) imprez w 2014 r., liczba uczestników: 200 osób /jedną imprezę. B) Bufet  składający się z: napojów typu: soki, woda mineralna, ciastka, kanapki, ILOŚĆ IMPREZ/OSÓB: 5 (słownie: pięć) imprez w 2014 r., liczba uczestników: 15 osób /jedną imprezę, C) Bufet składającego się z: kawy, herbaty, napojów, ciastek, kanapek dekoracyjnych, sałatek, gorących posiłków, przystawek na zimno, kanapek dekoracyjnych, deseru: szarlotka na ciepło, sernik, owoce. ILOŚĆ IMPREZ/OSÓB: 1 (słownie: jedna) impreza w 2013 r., 4 (słownie: cztery) imprez w 2014 r. Liczba uczestników: 15 osób /jedną imprezę. Świadczenie usługi, o której mowa powyżej obejmuje: a) przygotowanie i punktualne dostarczenie bufetu zamówionych przez Zamawiającego na miejsce wernisażu oraz ich rozstawienie na stołach o godzinie wskazanej przez Zamawiającego, a następnie odbiór pozostałości we wskazanym przez Zamawiającego czasie, b) czystą i nieuszkodzoną zastawę stołową ceramiczną, sztućce metalowe, szklanki, filiżanki c) obecną przez cały czas trwania spotkania obsługę kelnerską, minimum 1 kelner(ka), d) dekorację stołów: materiałowe obrusy, papierowe serwetki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZEŚCI III zawarty jest w Załączniku C do SIWZ.

 

 
4. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: MR-AG-3121-011/13
 
Pliki do pobrania:
 
SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
(formularz ofertowy, wzór umowy, wymagane oświadczenia)
 
ZAŁĄCZNIKI do SIWZ w wersji edytowalnej
 
 
ZAŁĄCZNIK A
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla CZĘŚCI I
Świadczenie usług cateringu dla uczestników projektu MUZEUM BEZ BARIER, w siedzibie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
 
ZAŁĄCZNIK B
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla CZĘŚCI II
Świadczenie usług hotelowo - restauracyjnych dla uczestników projektu MUZEUM BEZ BARIER
 
ZAŁĄCZNIK C
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla CZĘŚCI III
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla uczestników imprez organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
 
Ogłoszenie BZP
Numer ogłoszenia: 290510 - 2013; data zamieszczenia: 23.07.2013


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/07/23 13:39:58 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598