Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.06.28 12:56:57 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.06.28 12:56:14 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zadanie pn.: Usługa poligraficzna - druk katalogu oraz materiałów promocyjnych do wystawy PRZERWA NA KAWĘ - wystawa rysunku satyrycznego Jacka Kawy, Nr sprawy MR-AG-3121-007-2013

MR – AG – 3121 – 007/13                                                                                 Stalowa Wola, dnia 28.06.2013 r.
 
 
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
(uczestnicy postępowania)
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonym w dniu 12.06.2013 r. na portalu UZP pod nr 109593 - 2013, dotyczącym zadania pn.: Usługa poligraficzna - druk katalogu oraz materiałów promocyjnych do wystawy PRZERWA NA KAWĘ - wystawa rysunku satyrycznego Jacka Kawy, wybrana została w dniu 28.06.2013 r. oferta złożona przez Wrocławską Drukarnię Naukową PAN im. Stanisława Kulczyńskiego Sp. z o. o, ul. Lelewela 4, 53-505 Wrocław.
Oferta cenowa Wrocławskiej Drukarni Naukowej PAN im. Stanisława Kulczyńskiego Sp. z o. o. wynosi 6.878,52 (brutto), spełnia wymogi SIWZ i jest najkorzystniejszą cenowo ofertą w niniejszym postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru ww. Firmy na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający wykluczył Oferenta nr 3: Firmę nMedia Alicja Cichawa, ul. 11 Listopada 65, 25-600 Radom, na podstawie Art. 24, ust. 2 pkt 4 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, zwanej dalej Pzp).
Powodem wykluczenia Firmy NMEDIA Alicja Cichawa jest niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu zawartych w Pkt V.2. SIWZ (Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków). W SWIZ Zamawiający wymagał by Wykonawca zamówienia posiadał doświadczenie w wykonywaniu katalogów lub albumów z reprodukcjami dzieł sztuki, która została przygotowana do druku i wydrukowana przez Oferenta.
 
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Oferent powinien wykazać, że wykonał minimum 1 katalog/album z reprodukcjami dzieł sztuki, który został przygotowany do druku i wydrukowany przez Oferenta, wraz z podaniem rodzaju wykonanej usługi (np.: Usługa poligraficzna - druk katalogu na potrzeby Muzeum / Galerii / BWA / osoby prywatnej, itp., wartości zamówienia oraz dat wykonania. Na potwierdzenie autentyczności przedstawionych informacji Oferent powinien załączyć dokument potwierdzający, że wykazana usługa/i poligraficzna/e zostały wykonane należycie, np.: referencje, protokoły odbioru. Firma NMEDIA Alicja Cichawa nie wykazała doświadczenia w wykonaniu publikacji wymaganej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przez co została wykluczona. Zgodnie z Art. 24 ust. 4 przepisów ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzuconą.
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres Oferenta
Cena oferty
I.
PASAŻ Spółka z o.o.
ul. Rydlówka 24, 30-362 Kraków
 
8.002,80 (brutto)
II.
Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN
im. Stanisława Kulczyńskiego Sp. z o. o.
ul. Lelewela 4, 53-505 Wrocław
 
6.878,52 (brutto)
III.
nMedia Alicja Cichawa
ul. 11 Listopada 65, 25-600 Radom
OFERENT WYKLUCZONY, OFERTA ODRZUCONA
 
9.606,80 (brutto)
IV.
Drukarnia LEGRA Sp. z o. o.
ul. Albatrosów 10c, 30-716 Kraków
 
 
10.224,00 (brutto)
V.
Marlex Sp. z o. o.
ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola
 
8.729,25 (brutto)
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Lp.
Nr oferty
Liczba pkt w kryterium
„cena za realizację całego przedmiotu zamówienia - 100%”
Razem
1.
II.
6.878,52 (brutto)/ 6.878,52 (brutto)
= 1,00 x 100 = 100,00
100,00 pkt
2.
I.
6.878,52 (brutto)/ 8.002,80 (brutto)
= 0,859 x 100 = 85,90
85,90 pkt
3.
V.
6.878,52 (brutto)/ 8.729,25 (brutto)
= 0,787 x 100 = 78,70
78,70 pkt
4.
IV.
6.878,52 (brutto)/ 10.224,00 (brutto)
= 0,672 x 100 = 67,20
67,20 pkt
5.
III
OFERENT WYKLUCZONY, OFERTA ODRZUCONA
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 5.07.2013 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego. Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
Opublikowano na:
1 x www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
1 x tablica ogłoszeń


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/06/28 10:56:57 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598