Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.06.12 16:13:43 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.06.12 16:13:01 przez: Marcin Młynarski

MODYFIKACJA SIWZ nr sprawy MR-AG-3121-006-2013, dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż wyposażenia Sali Edukacyjnej oraz Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu MUZEUM BEZ BARIER

MR – AG – 3121 – 006/13                                                                                Stalowa Wola, dnia 12.06.2013 r.
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
MODYFIKACJA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ zamówienia publicznego pn.: Dostawa i montaż wyposażenia Sali Edukacyjnej oraz Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu „Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego” - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013  (dotyczy CZEŚCI II, CZĘŚCI III).
 
W SIWZ jest (CZĘŚĆ III, Załącznik C, pozycja a)
(stan przed modyfikacją):
 
głośnik naścienny (wg schematu instalacji)
  • pełnozakresowa konstrukcja z pojedynczym przetwornikiem nie mniejszym niż 4,5 cala (114 mm) w obudowie wentylowanej, zapewniająca pokrycie 140° oraz czyste i zrozumiałe odtwarzanie mowy, komunikatów oraz tła muzycznego,
W SIWZ ma być (CZĘŚĆ III, Załącznik C, pozycja a)
(stan po modyfikacji):
 
głośnik naścienny (wg schematu instalacji)
  • pełnozakresowa konstrukcja z pojedynczym przetwornikiem nie mniejszym niż 4,5 cala (114 mm) w obudowie wentylowanej, zapewniająca pokrycie 140° (dopuszczalne +/- 20 %) oraz czyste i zrozumiałe odtwarzanie mowy, komunikatów oraz tła muzycznego,
Informujemy, że na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania Oferentów. Oferenci zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania ofert. Odpowiedzi zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.
Zamawiający przedłuża terminu składania ofert o dwa dni.
Nowym terminem składania ofert jest: 17.06.2013 r. godz. 12:00.
Modyfikacja zostanie dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będzie stanowić jej integralną część. Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
 
 
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ (załącznik)
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/06/12 14:13:43 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598