Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.06.12 14:46:34 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.06.12 14:45:54 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zadanie pn.:Usługa poligraficzna - druk katalogu oraz materiałów promocyjnych do wystawy PRZERWA NA KAWĘ - wystawa rysunku satyrycznego Jacka Kawy, nr sprawy MR-AG-3121-007-2013

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

 

 

Usługa poligraficzna - druk katalogu oraz materiałów promocyjnych do wystawy

PRZERWA NA KAWĘ - wystawa rysunku satyrycznego Jacka Kawy

 

1.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2.   Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.

3.   Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79823000-9, 79810000-5

4.   Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne polegająca na druku katalogu oraz materiałów promocyjnych wg poniższego zestawienia:  A) KATALOG wystawy Przerwa na kawę, nakład: 400 egz. (czterysta), termin wykonania: 14 dni od dnia przekazania plików, nie później niż 10.07.2013, B) PLAKAT wystawy Przerwa na kawę, nakład: 200 egz. (dwieście), termin wykonania: 7 dni od dnia przekazania plików, nie później niż 1.07.2013.

5.   Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wydruku próbnego i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości zamówienia. Przez „wydruk próbny” Zamawiający rozumie wydruk „PROOF” min. 2 strony w przypadku katalogu oraz min. 1 strony w przypadku druków ulotnych (np. plakat, zaproszenie, ulotka). Zamawiający wymaga również, aby po wykonaniu wydruku próbnego, ale przed realizacją całości zamówienia osoba, która z ramienia Wykonawcy będzie pilotować realizację zamówienia przybyła do siedziby Zamawiającego celem omówienia ewentualnych korekt.

6.   Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć poszczególne druki składające się na przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określonym SIWZ.

7.   Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: MR-AG-3121-007/13

 

 

Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie BZP

Numer ogłoszenia: 109593 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013

 

 

SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

Wykaz załączników (dokumenty dostępne w jednym załączonym pliku)

 

Załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.

 

Załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.

 

Załącznik nr 3 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.

 

Załącznik nr 4 

Formularz ofertowy

 

Załącznik nr 5 

Wzór umowy

 

Załącznik nr 6 

Doświadczenie zawodowe

 Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/06/12 12:46:34 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598