Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.06.07 19:14:06 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.06.07 19:13:19 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr MR-AG-3121-004-2013, dot zam. pn.: Usługi poligraficzne w III kwartale 2013 r.

MR – AG – 3121 – 004/13                                                                                 Stalowa Wola, dnia 7.06.2013 r.
 
 
Ogłoszenie o wyborze oferty
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
(uczestnicy postępowania)
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 21.05.2013 r. na portalu UZP pod nr 83121 - 2013, dotyczącym zadania pn.: Usługi poligraficzne w III kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli - wybrana została w dniu 7.05.2013 r. oferta złożona przez Firmę Pasaż Sp z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-362 Kraków.
Oferta cenowa Firmy Pasaż Sp. z o.o. wynosi 12.352, 35 (brutto) i jest najkorzystniejszą cenowo ofertą w niniejszym postępowaniu. Firma Pasaż Sp. z o. o. dołączyła 2 próbki publikacji z reprodukcjami dzieł sztuki, które zostały przygotowane do druku i wydrukowane przez Oferenta i w kryterium nr 2 otrzymała 10,00 pkt. Oferta ww. Firmy spełnia wymogi SIWZ, w związku z powyższym uznana została za najkorzystniejszą.
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres oferenta
Cena oferty
1.
PASAŻ Spółka z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-362 Kraków
12.352, 35 (brutto)
2.
Ever Group , ul. Wolności 40/25, 41-500 Chorzów
16.199, 70 (brutto)
3.
Expol Sp. J., ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek
12.898, 20 (brutto)
4.
Heldruk Helena Rąbalska, ul. Partyzantów 3B, 82-200 Malbork
14.229,90 (brutto)
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nr
oferty
Liczba pkt w kryterium
„cena za realizację całego przedmiotu zamówienia - 90%”
Liczba pkt w kryterium
„jakość próbki - 10%”
Razem
1.
12.352, 35 (brutto) / 12.352, 35 (brutto)
= 1,00 x 90 = 90,00
10+10+10 = 30:3 = 10,00
100,00
2.
12.352, 35 (brutto) / 16.199, 70 (brutto)
= 0,762 x 90 = 68,58
10+10+10 = 30:3 = 10,00
78,58
3.
12.352, 35 (brutto) / 12.898, 20 (brutto)
= 0,957 x 90 = 86,13
10+10+10 = 30:3 = 10,00
96,13
4.
12.352, 35 (brutto) / 14.229,90 (brutto)
= 0,868 x 90 = 78,12
10+10+10 = 30:3 = 10,00
88,12
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 14.06.2013 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego. Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
 
Opublikowano na:
1 x www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
1 x tablica ogłoszeń
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/06/07 17:14:06 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598