Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.05.21 11:02:58 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.05.21 11:02:27 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w III kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-004-2013

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
 
Usługi poligraficzne w III kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
 
 
1.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, zwanej dalej Pzp).
 
2.   Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.
 
3.   Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79823000-9, 79810000-5
 
4.   Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne polegająca na druku wydawnictw książkowych oraz materiałów promocyjnych do wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w III kw. (słownie: trzeci kwartał) 2013 r., wg poniższego zestawienia: A) KSIĄŻKA Żyd, mój sąsiad. Dialog kultur w przedwojennym Rozwadowie, nakład: 400 egz. (czterysta), termin wykonania: 14 dni od dnia przekazania plików, B) PLAKAT do wystawy Wzorowe miasto: Stalowa Wola - wystawa jubileuszowa na 75-lecie miasta, nakład: 200 szt. (dwieście), termin wykonania: 5 dni od dnia przekazania plików, C) ZAPROSZENIE do wystawy Wzorowe miasto: Stalowa Wola - wystawa jubileuszowa na 75-lecie miasta, nakład: 1350 szt. (tysiąc trzysta pięćdziesiąt), termin wykonania: 5 dni od dnia przekazania plików, D) PLAKAT do wystawy Adam Stalony-Dobrzański. Witraże, nakład: 200 szt. (dwieście), termin wykonania: 5 dni od dnia przekazania plików, E) ZAPROSZENIE do wystawy Adam Stalony-Dobrzański. Witraże, nakład: 1350 szt. (tysiąc trzysta pięćdziesiąt), termin wykonania: 5 dni od dnia przekazania plików, F) ULOTKA z ofertą edukacyjną do wystaw (III/IV Kwartał 2013 r.), nakład: 500 szt. (pięćset), termin wykonania: 5 dni od dnia przekazania plików, G) PLAKAT promujący wystawy w okresie wakacyjnym, nakład: 200 szt. (dwieście), termin wykonania: 5 dni od dnia przekazania plików, H) PAKIET edukacyjny E-grosik, nakład: 3000 szt. (trzy tysiące), termin wykonania: 5 dni od dnia przekazania plików. Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wydruku próbnego i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości zamówienia. Przez wydruk próbny Zamawiający rozumie wydruk tzw. PROOF min. 2 strony w przypadku katalogu oraz min. 1 strony w przypadku druków ulotnych (np. plakat, zaproszenie, ulotka). Zamawiający wymaga również, aby po wykonaniu wydruku próbnego, ale przed realizacją całości zamówienia osoba, która z ramienia Wykonawcy będzie pilotować realizację zamówienia przybyła do siedziby Zamawiającego celem omówienia ewentualnych korekt. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć poszczególne druki składające się na przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określonym SIWZ.
 
5.   Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: MR-AG-3121-004/13
 
Pliki do pobrania:
 
SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Ogłoszenie BZP
Numer ogłoszenia: 83121 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013
 
Wykaz załączników (dokumenty dostępne w jednym załączonym pliku)
 
Załącznik nr 1
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.
 
Załącznik nr 2
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.
 
Załącznik nr 3 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.
 
Załącznik nr 4 
Formularz ofertowy
 
Załącznik nr 5 
Wzór umowy
 
Załącznik nr 6 
Doświadczenie zawodowe
 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/05/21 09:02:58 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598