Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2012.12.13 16:45:37 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.12.13 16:44:18 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU na zad. pn.: Opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej modernizacji i zmiany układu funkcjonalnego budynków byłego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej 12 na potrzeby Muzeum Regi

MR – AG – 3121 – 008/12                                                                                 Stalowa Wola, dnia 13.12.2012 r.
 
Ogłoszenie o wyborze oferty
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
(Uczestnicy postępowania)
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 14.10.2012 r. na portalu UZP pod nr 218689 - 2012, dotyczącego zadania pn.: Opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej modernizacji i zmiany układu funkcjonalnego budynków byłego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej 12 na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została oferta złożona przez Firmę Arkon Atelier Sp. z o. o., ul. Kochanowskiego 64/4, 80-402 Gdańsk.
Oferta Firmy Arkon Atelier Sp. z o. o. przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, spośród ofert nieodrzuconych. Oferta ww. Firmy spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z powyższym uznana została za najkorzystniejszą.
W niniejszym postępowaniu Wykonawca Autorska Pracownia Projektowa ARCHIT - STUDIO Zbigniew Święciński, ul. Graniczna 27, 38-420 Korczyna, został wykluczony na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp). W ofercie Firmy ARCHIT - STUDIO przedstawiony dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia jest nie zgodny z wymaganiami SIWZ. Zamawiający wymagał przedstawienia dokumentu o łącznej  sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 250 000,00 zł. Załączony przez Oferenta dokument potwierdzał zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę 50 000 EUR, co stanowiło wartość 223 200,00 zł (wg kursu średniego walut obcych z tabeli NBP nr 1/A/NBP/2012, załączonej do polisy Oferenta). W związku z powyższym Zamawiający w nawiązaniu do art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał do uzupełnienia ww. dokumentu. Wykonawca pomimo przedłożenia Zamawiającemu dodatkowych dokumentów nadal nie spełnia warunku SIWZ.
Poniżej przedstawiamy zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.:
 
Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres Oferenta
Cena oferty
 
1.
PROFI - INVEST Piotr Długosz
ul. Kołowa 5/3, 30-134 Kraków
93.900, 00 (netto)
115.497, 00 (brutto)
 
2.
Spółdzielnia Pracy INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
155.000, 00 (netto)
190.650, 00 (brutto)
 
3.
Pracownie Konserwacji Zabytków ARKONA Sp. z o. o.
Plac Sikorskiego 3/8, 31-115 Kraków
178.000, 00 (netto)
218.940, 00 (brutto)
 
4.
Autorska Pracownia Projektowa ARCHIT - STUDIO
Zbigniew Święciński, ul. Graniczna 27, 38-420 Korczyna
Wykonawca wykluczony na podstawie
Art. 24 ust 2 pkt 4 Pzp.
 
5.
LESS IS MORE ARCHITEKCI Jacek Niebieszczański, Zygmunt Niebieszczański, Spółka Cywilna, Al. Pokoju 78/110, 31-564 Kraków
125.000, 00 (netto)
153.750, 00 (brutto)
 
6.
WYG International Sp. z o. o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
398.248, 00 (netto)
489.845, 00 (brutto)
 
7.
ARKON ATELIER Sp. z o. o.
ul. Kochanowskiego 64/4, 80-402 Gdańsk
135.000, 00 (netto)
166.050, 00 (brutto)
 
8.
Zespół Projektowy AWART, Wiesław Łukasiewicz, Małgorzata Łukasiewicz, Bartosz Łukasiewicz, ul. Wojska Polskiego 4A,
37-450 Stalowa Wola
125.000, 00 (netto)
153.750, 00 (brutto)
 
9.
WXCA Sp. z o. o.
ul. Górczewska 242 lok 9, 01-460 Warszawa
198.000, 00 (netto)
243.540, 00 (brutto)
 
 
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Nr oferty
kryterium
I
(max 65 pkt)
kryterium
II
(max 25 pkt)
kryterium
III
(max 5 pkt.)
kryterium
IV
(max 5 pkt.)
SUMA
1.
PROFI - INVEST
65,000 pkt
4,150 pkt
2,750 pkt
2,000 pkt
73,900
2.
Spółdzielnia Pracy
INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI
39,325 pkt
 
8,255 pkt
 
 
1,750 pkt
1,750 pkt
51,080
3.
Pracownie Konserwacji Zabytków ARKONA
Sp. z o. o.
34,255 pkt
 
25,000 pkt
 
3,000 pkt
3,250 pkt
65,505
4.
Autorska Pracownia Projektowa
ARCHIT - STUDIO
OFERENT WYKLUCZONY, OFERTA ODRZUCONA
5.
LESS IS MORE ARCHITEKCI
48,815 pkt
 
16,650 pkt
 
1,750 pkt
2,500 pkt
69,715
6.
WYG International
Sp. z o. o.
15,275 pkt
 
8,255 pkt
 
2,750 pkt
2,500 pkt
28,780
7.
ARKON ATELIER
Sp. z o. o.
45,175 pkt
 
20,825 pkt
 
4,500 pkt
4,500 pkt
75,000
8.
Zespół Projektowy AWART
48,815 pkt
12,500 pkt
2,750 pkt
3,000 pkt
67,065
9.
WXCA
Sp. z o. o.
30,810 pkt
 
4,150 pkt
 
3,000 pkt
3,500 pkt
41,460
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp nie wcześniej niż w dniu 21 grudnia 2012 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
 
ZAŁĄCZNIK
Ogłoszenie o wyborze oferty MR-AG-3121-008/2012
 
 
 
Otrzymują:
1 x a/a
www.muzeum.stalowawola.bip.pl/


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2012/12/13 15:45:37 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598