Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2012.12.03 18:27:37 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.12.03 18:26:23 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY, dot. zad pn.: Usługi poligraficzne polegające na druku katalogów oraz materiałów promocyjnych na potrzeby wystaw organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w IV kwartale 2012, nr sprawy MR-AG-3121-010-2012

 
Ogłoszenie o wyborze oferty
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
(uczestnicy postępowania)
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 21.11.2012 r. na portalu UZP pod nr 246379-2012, dotyczącego zadania pn.: Usługi poligraficzne polegające na druku katalogów oraz materiałów promocyjnych na potrzeby wystaw organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w IV kwartale 2012 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została w dniu 3.12.2012 r. oferta złożona przez Firmę PASAŻ Spółka z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-362 Kraków.
 
W niniejszym postępowaniu przetargowym złożono tylko jedną ofertę z ceną 10.600,00 (netto), 11.130,00 (brutto). Oferent załączył wymaganą przez Zamawiającego publikację z reprodukcjami dzieł sztuki, która została przygotowana do druku i wydrukowana przez Oferenta. W II kryterium oceny ofert Firma Pasaż Sp. z o. o. otrzymała maksymalną ilość. Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy Pzp, nie wcześniej jednak niż w dniu 6 grudnia 2012 r., w okresie związania ofertą.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2012/12/03 17:27:37 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598