Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2012.11.07 13:25:52 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.11.07 13:24:20 przez: Marcin Młynarski

MODYFIKACJA SIWZ o nr sprawy MR-AG-3121-008/12

MR-AG-3121-008/12                                                                                        Stalowa Wola, dnia 7.11.2012 r.
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
MODYFIKACJA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ zamówienia publicznego pn.: Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wystaw stałych pn.: Opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej modernizacji i zmiany układu funkcjonalnego budynków byłego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej 12, na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
1.     Zamawiający dodaje do pkt XIII SIWZ Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert następujące szczegółowe zapisy:
 
Przez wstępny projekt koncepcyjny Zamawiający rozumie przedstawienie w wersji elektronicznej i drukowanej (obrazy 2D i 3D):
a)   wstępnej (ogólny zarys bez uwzględnienia skali) wizualizacji zagospodarowania terenu (np.: zieleń, oświetlenie zewnętrzne, niska i wysoka zieleń, ogrodzenie,  parking, nawierzchnia, elementy małej architektury, itp.)
b)   wstępnej (ogólny zarys bez uwzględnienia skali) wizualizacji koncepcji układu komunikacyjnego w budynkach  z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych:
- m. in. dostęp do wystaw stałych na zlokalizowanych poddaszach budynków,
- lokalizację  wind,
- lokalizację tras/ciągów komunikacyjnych pomiędzy budynkami , itp.).
c)    wstępnej wizualizacji aranżacji wejścia głównego (ogólny zarys bez uwzględnienia skali) oraz ciągów komunikacyjnych na parterze Budynku nr 1 z zachowaniem uwarunkowań stylistyki z początku XX wieku. Wizualizacja wstępnej koncepcji wnętrzarskiej wejścia głównego oraz ciągów komunikacyjnych parteru powinna uwzględniać minimum:
- kolorystykę ścian,
- kolorystykę podłóg z zaznaczeniem proponowanego materiału
- proponowane elementy dekoracyjne, np.: wykończenia w drewnie, kamieniu, itp.,
- proponowane rozmieszczenie elementów identyfikacji wizualnej muzeum,
 
d)   wstępnej (ogólny zarys bez uwzględnienia skali) wizualizacji układu komunikacyjnego: ciągi piesze i jezdne
e)   wstępnego planu w rzucie 2D (ogólny zarys bez uwzględnienia skali) układu funkcjonalnego budynków ze wskazaniem położenia:
 
B U D Y N E K nr 1 (duży)
 

1. Strefy usługowej:

a)    punkt informacyjny /recepcja/ - ok. 20 m2
b)    pomieszczenie ochrony - ok. 10 m2
c)    sklepik - ok. 20 m2
d)    szatnia - ok. 20 m2
e)    toalety /dostępne dla osob niepełnosprawnych/

2. Przestrzeni wystawowych (poddasze budynku nr 1 - wystawa stała):

a)    pomieszczeń dla ekspozycji czasowych ok. 300 m2 (I Piętro)

3. Pomieszczeń biurowych administracji muzeum wraz zapleczem socjalnym - ok. 20 m2

4. Pomieszczeń edukacyjnych z zapleczem - ok. 45 m2

5. Archiwum zakładowego - ok. 45 m2

6. Pomieszczeń dla biblioteki, archiwum regionalnego - ok. 45 m2

7. Pomieszczenia czytelni zasobów cyfrowych (min. 6 stanowisk komputerowe) - ok. 25 m2

8. Pomieszczeń magazynowych zbiorów /magazyn sztuki, magazyn historyczny, magazyn etnograficzny/ oraz magazyn techniczny i bieżący - (Parter + I Piętro) - ok. 100 m2

9. Lokalizację  windy towarowo - osobowej

 
B U D Y N E K nr 2 (mały)
 

1. Strefy usługowej (parter lub poddasze):

a)    szatni /w przypadku braku łącznika między budynkiem 1 i 2/
b)    toalety /w tym dostępne dla osób niepełnosprawnych/

2. Przestrzeni wystawowej dla ekspozycji stałych (poddasze budynku nr 2 - stała wystawa Archeologiczna) wraz z magazynem  archeologicznym zlokalizowanym na zapleczu przestrzeni  wystawienniczej

3. Przestrzeń magazynowa (parter)

c)    magazyn Działu Sztuki,
a)    magazyn Działu Historii,
b)    magazyn podręczny,
c)    pomieszczenie do pakowania i rozpakowywania eksponatów
 
Wstępna koncepcja powinna składać się z minimum:
- 5 kart formatu A3 (wydruków oraz plików) z rzutami 2D:
 
a)     wstępna wizualizacja zagospodarowania terenu.
b)     wstępna wizualizacja koncepcji układu komunikacyjnego dla Budynku nr 1.
c)     wstępna wizualizacja koncepcji układu komunikacyjnego dla Budynku nr 2
d)     wstępny plan układu funkcjonalnego ze wskazaniem lokalizacji wymaganych przez Zamawiającego pomieszczeń użytkowych w Budynku nr 1 (na bazie inwentaryzacji, ze wskazaniem ewentualnych wyburzeń ścian).
e)     wstępny plan układu funkcjonalnego ze wskazaniem lokalizacji wymaganych przez Zamawiającego pomieszczeń użytkowych w Budynku nr 2 (na bazie inwentaryzacji, ze wskazaniem ewentualnych wyburzeń ścian)
 
- 2 kart formatu A3 (wydruków oraz plików) z rzutami 3D wejścia głównego oraz ciągów komunikacyjnych parteru.
 
- tekstu (max jedna strona A4) zawierającego opis i uzasadnienie projektu.
 
2.     W załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy), w &6 błędnie zapisano termin realizacji zamówienia, tzn. zamiast 2013 r. jest 2012 r. Prawidłowe zapisy powinny wyglądać jak poniżej (zgodnie z pkt IV SIWZ):
Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej: do dnia 30 lipca 2013 r.
Termin złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę: do dnia 30 lipca 2013 r.
Termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę: do dnia 15 września 2013 r.
 
3.     Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ została zamieszczona modyfikacja uwzględniająca powyższe zmiany. Oferenci zobowiązani są uwzględnić zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.
4.     Zamawiający przedłuża termin składania ofert o 5 dni.
5.     Nowym terminem składania ofert jest: 20.11.2012 r. godz. 12:00.
6.     Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Modyfikacja zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część.
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI
 
Modyfikacja SIWZ MR-AG-3121-008/12 z dnia 7.11.2012
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 235237 - 2012
 
 
 
 
 
 
 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2012/11/07 12:25:52 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598