Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2012.08.31 15:44:43 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.08.31 15:43:57 przez: Marcin Młynarski

OGOŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA USŁUGI POLIGRAFICZNE I WYBORZE OFERTY, nr sprawy MR-AG-3121-007-12

MR – AG – 3121 – 007/12                                                                                 Stalowa Wola, dnia 31.08.2012 r.
 
Ogłoszenie o wyborze oferty
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
(uczestnicy postępowania)
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 21.08.2012 r. na portalu UZP pod nr 180467 - 2012, dotyczącego zadania pn.: Usługi poligraficzne polegające na druku katalogów oraz materiałów promocyjnych na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w III kwartale 2012 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została w dniu 31.08.2012 r. oferta złożona przez Firmę PASAŻ Spółka z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-362 Kraków.
 
Oferta cenowa Firmy PASAŻ Spółka z o.o. wynosi 22.197, 00 (brutto) i jest najkorzystniejszą cenowo ofertą w niniejszym postępowaniu. Firma PASAŻ Spółka z o.o. dołączyła 1 próbkę publikacji z reprodukcjami dzieł sztuki, które zostały przygotowane do druku i wydrukowane przez Oferenta i otrzymała 10,00 pkt. w II kryterium oceny ofert. Oferta ww. Firmy spełnia wymogi zawarte w SIWZ, w związku z czym uznana została za najkorzystniejszą.
 
Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres oferenta
Cena oferty
1.
PASAŻ Spółka z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-362 Kraków
22.197, 00 (brutto)
2.
PPH Zapol Dmochowski Sobczyk, Piastów 42, 71-062 Szczecin
29.151, 00 (brutto)
3.
Marlex Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola
34.700, 40 (brutto)
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nr
oferty
Liczba pkt w kryterium
„cena za realizację całego przedmiotu
zamówienia 90%”
Liczba pkt w kryterium
„jakość” 10%”
Razem
1.
22.197, 00 (brutto) / 22.197, 00 (brutto)
= 1,00 x 90 = 90,00 pkt
10+10+10 = 30:3 = 10,00 pkt
100,90 pkt
2.
22.197, 00 (brutto) / 29.151, 00 (brutto)
= 0,76 x 90 = 68,40 pkt
10+10+10 = 30:3 = 10,00 pkt
78,40 pkt
3.
22.197, 00 (brutto) / 34.700, 40 (brutto)
= 0,63 x 90 = 56,70 pkt
10+10+10 = 30:3 = 10,00 pkt
66,70 pkt
 
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 10 września 2012 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2012/08/31 13:44:43 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598