Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2012.07.10 18:29:41 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.07.10 18:27:45 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: USŁUGI POLIGRAFICZNE POLEGAJĄCE NA DODRUKU KATALOGÓW, ALBUMÓW ORAZ DRUKU MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY WYSTAW CZASOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MUZEUM REGIONALNE W STALOWEJ WOLI, nr sprawy MR-AG-3121-

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759)
na zadanie pn.:
 
Usługi poligraficzne polegające na dodruku katalogów, albumów oraz druku materiałów promocyjnych na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna polegająca na dodruku katalogów, albumu oraz druku materiałów promocyjnych do wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w 2012 r., wg poniższego zestawienia: A) ALBUM Szlakiem architektury Art deco. Stalowa Wola, nakład: 500 egz. (pięćset), B) ALBUM Szlakiem architektury Art deco. Lwów, nakład: 300 egz. (trzysta), C) ALBUM Od niepodległości do nowoczesności. Centralny Okręg Przemysłowy 1937-1939, nakład: 1000 egz. (tysiąc), D) KSIĄŻKA Miasto St. Wola. Unikatowy zespół urbanistyczno-architektoniczny z końca lat 30. XX w., nakład: 500 egz. (pięćset), E) KATALOG do wystawy ART FUTBOL 2012, nakład: 400 szt. (czterysta), F) SŁOWNIK pt. Suplement biograficzny o przekroju etnologicznym do badań subregionu dolnosańskiego, nakład: 200 egz. (dwieście), G) ZAPROSZENIE do wystawy ART FUTBOL 2012, nakład: 1200 szt. (tysiąc dwieście), H) PLAKAT do wystawy do wystawy ART FUTBOL 2012, nakład: 200 szt. (dwieście), I) ULOTKA z ofertą edukacyjną do wystaw (III Kwartał 2012 r.), nakład: 500 szt. (pięćset), J) ULOTKA z MAPKĄ do wystawy COP dla przyszłości., nakład: 3000 (trzy tysiące), K) ZAPROSZENIE do wystawy Michał Batkiewicz. Rzeźba, nakład: 1200 szt. (tysiąc dwieście), L) PLAKAT do wystawy do wystawy Michał Batkiewicz. Rzeźba, nakład: 200 szt. (dwieście), M) ZAPROSZENIE do wystawy Jakub Woynarowski. Komiks COP, nakład: 1200 szt. (tysiąc dwieście), N) PLAKAT do wystawy do wystawy Jakub Woynarowski. Komiks COP, nakład: 200 szt. (dwieście), O) ZAPROSZENIE do wystawy Wyczółkowski w 160 rocznicę urodzin , nakład: 1200 szt. (tysiąc dwieście), P) PLAKAT do wystawy do wystawy Wyczółkowski w 160 rocznicę urodzin , nakład: 300 szt. (trzysta). Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wydruku próbnego i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości zamówienia. Przez -wydruk próbny- Zamawiający rozumie wydruk „PROOF” min. 3 stron w przypadku katalogu oraz min. 1 strony w przypadku druków ulotnych (np. plakat, zaproszenie, ulotka). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć poszczególne druki składające się na przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określonym SIWZ. Terminy wykonania pozycji książkowych: katalogi, albumy, słownik wynoszą 14 dni od dnia przekazania plików, zaś terminy wykonania druków promocyjnych wynoszą 7 oraz 3 dni od dnia przekazania plików w wersji drukarskiej, zamkniętej. Wykonawca zobowiązuje się w umowie do dostarczenia poszczególnych przedmiotów zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
 
 
Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
 
Pliki do pobrania:
 
SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Ogłoszenie BZP
Numer ogłoszenia: 150585 - 2012; data zamieszczenia: 10.07.2012


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2012/07/10 16:29:41 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598