Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2012.04.03 15:42:36 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.04.03 15:39:38 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na zad. pn.: Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wystaw stałych pn.: WZORNICTWO 20-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO oraz ARCHITEKTURA MODERNIZMU W STALOWEJ WOLI w planowanym Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłowej przy ul. Hutn

MR – AG – 3121 – 003/12                                                                                 Stalowa Wola, dnia 3.04.2012 r.
 
 
Ogłoszenie o wyborze oferty
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
(uczestnicy postępowania)
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 3.03.2012 r. na portalu UZP pod nr 50925 - 2012, dotyczącego zadania pn.: Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wystaw stałych pn.: WZORNICTWO 20-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO oraz ARCHITEKTURA MODERNIZMU W STALOWEJ WOLI w planowanym Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłowej przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została w dniu 3.04.2012 r. oferta złożona przez Firmę IMAGINGA Studio Magdalena Poprawska, ul. Kątowa 11/4, 31-404 Kraków. Oferta Firmy IMAGINGA Studio przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego. Oferta cenowa Firmy IMAGINGA Studio wynosi 65.682, 00 zł (brutto) natomiast suma przyznanych w 4 kryteriach oceny ofert punktów wynosi: 92,20 pkt. Oferta ww. Firmy spełnia wszystkie wymogi SIWZ, w związku z powyższym uznana została za najkorzystniejszą.
 
Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert
Nr
oferty
Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz adres oferenta
Cena
oferty
1.
P.P.H.U. Projekt Plus, Paweł Wałek, Winiary 162, 32-420 Gdów
62.730,00 (brutto)
2.
Anna Mokrzycka, ul. Wyrobka 6, 30-216 Kraków
Jakub Wagner, ul. Czarowiejska 3/I/17, 31-126 Kraków
180.000,00 (brutto)
 
3.
IMAGINGA Studio Magdalena Poprawska, ul. Kątowa 11/4, 31-404 Kraków
65.682,00 (brutto)
4.
Wioleta Mazurek, ul. Łobzowska 29/11, 31-139 Kraków
110.000,00 (brutto)
5.
Arwena Ewa Świder - Grobelna, ul. Powstańców 60/508, 05-091 Ząbki
86.100,00 (brutto)
6.
MAKSA Sp. z o. o., Stary Gózd 46, 26-806 Stara Błotnica
57.195,00 (brutto)
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nr
oferty
Liczba pkt
w kryterium:
CENA
60%
Liczba pkt w kryterium:
WALORY
ESTETYCZNE
20%
Liczba pkt
w kryterium:
FUNKCJONALNOŚĆ ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ
10%
Liczba pkt
w kryterium:
KREATYWNOŚĆ W ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZANIACH
10%
RAZEM
1.
62.730, 00 (brutto)
= 54,60 pkt
18,00 pkt
9,30 pkt
9,10 pkt
91,00 pkt
2.
180.000,00 (brutto)
= 19,20 pkt
8,40 pkt
4,50 pkt
5,70 pkt
37,80 pkt
3.
65.682,00 (brutto)
= 52,20 pkt
20,00 pkt
10,00 pkt
10,00 pkt
92,20 pkt
4.
110.000,00 (brutto)
= 31,20 pkt
15,60 pkt
7,80 pkt
7,70 pkt
62,30 pkt
5.
86.100,00 (brutto)
= 39,60 pkt
15,00 pkt
6,70 pkt
8,90 pkt
70,20 pkt
6.
57.195,00 (brutto)
= 60,00 pkt
12,80 pkt
5,80 pkt
6,80 pkt
85,40 pkt
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) nie wcześniej niż w dniu 12 kwietnia 2012 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU nr sprawy MR-AG-3121-003-12
 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2012/04/03 13:42:36 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2012/04/03 13:42:31 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598