Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2012.03.20 19:17:47 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.03.20 19:15:31 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na usługi poligraficzne w I i II kw. 2012 r. na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, NR SPRAWY MR-AG-3121-004-2012

MR – AG – 3121 – 004/12                                                                                 Stalowa Wola, dnia 20.03.2012 r.
 
Ogłoszenie o wyborze oferty
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
(uczestnicy postępowania)
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 8.03.2012 r. na portalu UZP pod nr 55039 - 2012, dotyczącym zadania pn.: Usługi poligraficzne w I i II kwartale 2012 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została w dniu 20.03.2012 r. oferta złożona przez Firmę Profesjadruk Sp. z o. o., ul. Wolność 7, lok. H, 01-018 Warszawa.
Oferta cenowa Firmy Profesjadruk Sp. z o. o. wynosi: 14.163, 60 (brutto) i jest najkorzystniejszą cenowo ofertą w niniejszym postępowaniu. Firma Profesjadruk Sp. z o. o. dołączyła 1 próbkę publikacji z reprodukcjami dzieł sztuki, które zostały przygotowane do druku i wydrukowane przez Oferenta i w drugim KRYTERIUM OCENY OFERT: JAKOŚĆ otrzymała 20,00 pkt. Oferta ww. Firmy spełnia wszystkie wymogi SIWZ, w związku z powyższym uznana została za najkorzystniejszą.
Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert
Nr oferty
Firma (nazwa)
oraz adres oferenta
Cena oferty*
1.
PASAŻ Spółka z o.o.
ul. Rydlówka 24
30-362 Kraków
18.376, 80 (brutto)
2.
Profesjadruk Sp. z o. o.
 ul. Wolność 7 lok. H
01-018 Warszawa
14.163, 60 (brutto)
3.
Agencja Reklamowa TOP
ul. Toruńska 148
87-800 Włocławek
30.108, 60 (brutto)
4.
Marlex Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 2a
37-450 Stalowa Wola
17.850, 30 (brutto)
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nr
oferty
Liczba pkt w kryterium:
„cena za realizację całego przedmiotu zamówienia 80%”
Liczba pkt w kryterium:
„jakość” 20%”
Razem
1.
14.163, 60 (brutto) / 18.376, 80 (brutto)
= 0,77 x 80 = 61,60
20+20+20+20 = 80:4 = 20,00
96,00
2.
14.163, 60 (brutto) / 14.163, 60 (brutto)
= 1,00 x 80 = 80,00
20+20+20+20 = 80:4 = 20,00
100,00
3.
14.163, 60 (brutto) / 30.108, 60 (brutto)
= 0,47 x 80 = 37,60
20+20+20+20 = 80:4 = 20,00
57,60
4.
14.163, 60 (brutto) / 17.850, 30 (brutto)
= 0,79 x 80 = 63,20
20+20+20+20 = 80:4 = 20,00
83,20
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 28 marca 2012 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU nr MR-AG-3121-004-2012
 
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2012/03/20 18:17:47 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598