Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2012.03.08 16:54:28 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.03.08 16:25:47 przez: Marcin Młynarski

MODYFIKACJA SIWZ zadania pn.: Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wystaw stałych pn.: WZORNICTWO 20-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO oraz ARCHITEKTURA MODERNIZMU W STALOWEJ WOLI, nr sprawy MR-AG-3121-003/12

Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
MODYFIKACJA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
 
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ zamówienia publicznego pn.: Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wystaw stałych pn.: WZORNICTWO 20-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO oraz ARCHITEKTURA MODERNIZMU W STALOWEJ WOLI w planowanym Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłowej przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli
 
1. We wzorze Dokumentu pn.: Gwarancja/Poręczenie pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, ma być zgodnie z Pkt IX. ust. 1 SIWZ Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zapis:
Wysokość gwarancji/poręczenia wynosi 10% ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy tj: ……… zł.
 
2. Zamawiający modyfikuję kryteria oceny ofert. Po zmianie kryteriów Zamawiający wyznacza następującą wagę poszczególnych kryteriów:
 
Cena - 60 %
Walory estetyczne - 20 %
Funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań - 10 %
Kreatywność w zaproponowanych rozwiązaniach - 10 %
 
 
W pkt XIV SIWZ
Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert:
jest:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
 
 
Lp.
 
Nazwa
Kryterium
 
Opis 
kryterium
 
Waga
Kryterium (%)
 
 
Maksymalna ilość punktów obliczona  wg wzoru
1.
Cena
Cena oferty brutto podana w formularzu ofertowym załącznik 1
do SIWZ
50
Najniższa cena z ofert / cena oferty badanej) x waga x 50
2.
Walory
estetyczne
Indywidualna ocena punktowa uzyskana w wyniku indywidualnej oceny członków komisji
30
Suma punktów oferty badanej/
najwyższa suma punktów za
kryterium z badanych ofert
x waga x 30
3.
Funkcjonalność
zaproponowanych rozwiązań
Indywidualna ocena punktowa uzyskana w wyniku indywidualnej oceny członków komisji
10
Suma punktów oferty badanej/
najwyższa suma punktów za
kryterium z badanych ofert
x waga x 10
4.
Kreatywność w zaproponowanych rozwiązaniach
Indywidualna ocena punktowa uzyskana w wyniku indywidualnej oceny członków komisji
10
Suma punktów oferty badanej/
najwyższa suma punktów za
kryterium z badanych ofert
x waga x 10
 
RAZEM
 
 
100
 
 
 
ma być:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
 
 
Lp.
 
Nazwa
Kryterium
 
Opis 
kryterium
 
Waga
Kryterium (%)
 
 
Maksymalna ilość punktów obliczona  wg wzoru
1.
Cena
Cena oferty brutto podana w formularzu ofertowym załącznik 1
do SIWZ
60
Najniższa cena z ofert / cena oferty badanej) x waga x 60
2.
Walory
estetyczne
Indywidualna ocena punktowa uzyskana w wyniku indywidualnej oceny członków komisji
20
Suma punktów oferty badanej/
najwyższa suma punktów za
kryterium z badanych ofert
x waga x 20
3.
Funkcjonalność
zaproponowanych rozwiązań
Indywidualna ocena punktowa uzyskana w wyniku indywidualnej oceny członków komisji
10
Suma punktów oferty badanej/
najwyższa suma punktów za
kryterium z badanych ofert
x waga x 10
4.
Kreatywność w zaproponowanych rozwiązaniach
 
Indywidualna ocena punktowa uzyskana w wyniku indywidualnej oceny członków komisji
10
Suma punktów oferty badanej/
najwyższa suma punktów za
kryterium z badanych ofert
x waga x 10
 
RAZEM
 
 
100
 
3. W załączniku nr 5 do SIWZ (WZÓR UMOWY)
W §4 ust 3 PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU
jest:
Nabycie praw majątkowych autorskich, o których mowa w ust. 3 następuje na następujących polach eksploatacji:
ma być:
Nabycie praw majątkowych autorskich, o których mowa w ust. 3 następuje na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności:
W §6 ust 9 TERMIN REALIZACJI
jest:
Protokół zdawczo - odbiorczy, o którym mowa powyżej stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.
ma być:
Protokół zdawczo - odbiorczy, stwierdzający wykonanie umowy bez wad i zastrzeżeń stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.
Z §8 ROZLICZENIE
Usuwa się ust 1 o brzmieniu:
Rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych usług, lecz nie więcej niż w formularzu ofertowym.
 
Z §9 KARY UMOWNE
Usuwa się ust 6 o brzmieniu:
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych przysługujących Zamawiającemu stosownie do postanowień §10 ust. 1-3 z kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 Umowy.
 
W §10 ust 2 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY
jest:
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku rażącego naruszenia warunków Umowy, przez co Strony rozumieją w szczególności działanie na szkodę Zamawiającego, działanie bezprawne lub niezachowanie staranności skutkujące możliwością powstania szkody Zamawiającego; w szczególności są to następujące sytuacje:
ma być:
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku rażącego naruszenia warunków Umowy, w szczególności są to następujące sytuacje:
 
W §11 ust 1 GWARANCJA, RĘKOJMIA
jest:
Wykonawca udzieli Zamawiającemu 2 lata gwarancji na wykonaną kompletną dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy.
ma być:
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonaną kompletną dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy.
W §13 ust 1 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
jest:
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
ma być:
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem zmian o których mowa w § 12 ust. 2 lit c i g.
 
4. Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ została zamieszczona modyfikacja uwzględniająca powyższe zmiany. Oferenci zobowiązani są uwzględnić zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.
5. Zamawiający przedłuża terminu składania ofert o dwa dni.
6. Nowym terminem składania ofert jest: 22.03.2012 r. godz. 12:00.
7. Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Modyfikacja zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część.
 
ZAŁĄCZNIKI
 
Modyfikacja SIWZ z dnia 7.03.2012
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Numer ogłoszenia: 53983 - 2012; data zamieszczenia: 07.03.2012
 
SIWZ uwzględniający modyfikację z dnia 7.03.2012
 
Scenariusz (główne założenia) wystawy ARCHITEKTURA MODERNIZMU W STALOWEJ WOLI
(fot. archiwalne z możliwością wykorzystania do koncepcji)
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2012/03/08 15:54:28 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2012/03/07 14:58:17 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598