Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2012.03.08 16:54:28 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.03.08 16:33:03 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wystaw stałych pn.: WZORNICTWO 20-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO oraz ARCHITEKTURA MODERNIZMU W STALOWEJ WOLI w planowanym Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłowej

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wystaw stałych pn.: WZORNICTWO 20-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO oraz ARCHITEKTURA MODERNIZMU W STALOWEJ WOLI w planowanym Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłowej przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli” Nr sprawy: MR-AG-3121-003/12.
 
 
Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w trybie przetargu nieograniczonego. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu plastyczno-wnętrzarskiego aranżacji i wyposażenia wystaw stałych pn.:
 
A. WZORNICTWO 20-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO w planowanym Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłowej przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli na podstawie architektonicznej Koncepcji Funkcjonalno-Użytkowej przebudowy budynku przy ul. Hutniczej 17 oraz scenariuszy merytorycznych i wytycznych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
 
B. ARCHITEKTURA MODERNIZMU W STALOWEJ WOLI w planowanym Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłowej przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli na podstawie architektonicznej Koncepcji Funkcjonalno-Użytkowej oraz scenariuszy merytorycznych i wytycznych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.  
 
 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć wraz z ofertą WSTĘPNY PROJEKT KONCEPCYJNY WYSTAW:
A. WZORNICTWO 20-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO
B. ARCHITEKTURA MODERNIZMU W STALOWEJ WOLI.
 
Przez wstępny projekt koncepcyjny aranżacji 2 wystaw Zamawiający rozumie przedstawienie w wersji elektronicznej i drukowanej:
a) poglądowej wizualizacji 2D, 3D
b) poglądowego projektu rozmieszczenia eksponatów oraz modeli i makiety, a także innych elementów aranżacji (gablot, multimediów, itp.),
c) opisu koncepcji projektu wnętrzarskiego 2 wystaw zawierający minimum:
 
1) wyjaśnienie celu wykorzystania konkretnych technik ekspozycyjnych,
2) wyjaśnienie powodu wykorzystania konkretnych materiałów wykorzystanych do budowy aranżacji oraz wykonania makiety i modeli budynków miasta Stalowa Wola z lat 1937-1939,
3) uzasadnienie koncepcji planowanej scenografii.
 
 
Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz niżej zamieszczone załączniki:
 
 
SIWZ (z wymaganymi załącznikami nr 1 - 7)
 
Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 50925 - 2012; data zamieszczenia: 03.03.2012
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 50927 - 2012; data zamieszczenia: 03.03.2012
 
 
Załącznik A
Scenariusz merytoryczny wystawy WZORNICTWO 20-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO
 
PREZENTACJA DO SCENARIUSZA (opublikowana 4.03.2012):
 
CZ. I
 
CZ. II
 
 
Załącznik B
Scenariusz (główne założenia) wystawy ARCHITEKTURA MODERNIZMU W STALOWEJ WOLI
 
 
Załącznik C
Rzut budynku z zaznaczonymi powierzchniami 2 wystaw objętych zakresem zadania
 
 
Załącznik D
Plansze z Koncepcji Funkcjonalno-Użytkowej adaptacji budynku przy ul. Hutniczej 17
 
 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w niniejszym przetargu. 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2012/03/08 15:54:28 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2012/03/04 19:23:37 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2012/03/03 20:26:20 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598