Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2012.02.15 18:13:11 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.02.15 18:10:54 przez: Marcin Młynarski

MODYFIKACJA NR II SIWZ zadania pn.: -Wykonanie pomieszczeń na cele wystawiennicze w budynku wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI, zlokalizowanej przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli- nr sprawy MR-AG-3121-002/12

Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
MODYFIKACJA nr II
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
zadania pn.:
Wykonanie pomieszczeń na cele wystawiennicze w budynku wystawy „COP DLA PRZYSZŁOŚCI”, zlokalizowanej przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
1. W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ, polegającą na:
 
a)   dodaniu do pkt III ust. 8 SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) zapisu o następującym brzmieniu:
 
Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami, wg dostarczonej specyfikacji, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
 
 
b)   dodaniu do pkt VI ust. 1 c SIWZ (INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU) zapisu o następującym brzmieniu:
 
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności przedstawienia udokumentowanego oświadczenia, że Wykonawca dysponuje co najmniej jednym kierownikiem budowy (kserokopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierskiej oraz kserokopia uprawnień budowlanych).
 
 
c)    dodaniu do & 1 WZORU UMOWY zapisu o następującym brzmieniu:
 
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ………………………………………..
 
2. Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ została zamieszczona modyfikacja uwzględniająca powyższe zmiany. Oferenci zobowiązani są uwzględnić zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.
 
3. Informujemy, że z uwagi fakt, iż modyfikacja nie zmienia zakresu zadania a jedynie doprecyzowuje wymagania Inwestora, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
 
4. Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń i na BIP-ie Zamawiającego.  
 
5. Modyfikacja zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część.
 
 
Załączniki:
 
Ogłoszenie o modyfikacji nr II (z dnia 15.02.2012)
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia umieszczone na Portalu UZP (Nr ogłoszenia: 37999-2012)
 
SIWZ uwzględniająca modyfikację nr II (z dnia 15.02.2012)
oraz ZAŁĄCZNIK do SIWZ (INWENTARYZACJA POZIOM 0)
 
 
 
 
 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2012/02/15 17:13:11 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598