Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2012.02.13 15:21:07 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.02.13 15:18:02 przez: Marcin Młynarski

MODYFIKACJA SIWZ zadania pn.: Wykonanie pomieszczeń na cele wystawiennicze w budynku wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI, zlokalizowanej przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-002-2012

Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
MODYFIKACJA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zadania pn.:
Wykonanie pomieszczeń na cele wystawiennicze w budynku wystawy „COP DLA PRZYSZŁOŚCI”, zlokalizowanej przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
I. W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza modyfikację pkt III ust 1 SIWZ, polegającą na doprecyzowaniu:
 
a)    technologii wykonania podłogi z płyt OSB,
b)    budowy ścian z karton - gipsu,
c)    montażu 5 ościeżnic metalowych oraz drzwi o skrzydłach płytowych o podwyższonej jakości, odpornych na wilgoć,
d)    wykonania instalacji elektrycznej.
 
Po modyfikacji pkt I. ust 1 SIWZ ma następujące brzmienie:
 
1.    Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomieszczeń przeznaczonych na cele wystawiennicze w budynku wystawy „COP DLA PRZYSZŁOŚCI”, zlokalizowanej przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli, o łącznej kubaturze: 540 m3.
 
1.1. W ramach prac przewidziano:
- wykonanie podłogi z płyt OSB – grubości 22mm, płyty wodoodporne ułożone na legarach. Legary w rozstawie co 50 cm, impregnowane ułożone na utwardzonej powierzchni, na podsypce żwirowej.
- wykonanie ścian z karton – gipsu, ściany wykonane z pojedynczej płyty grubości 12,5 mm wodoodpornej – wg rysunku - Załącznik nr 3.
W celu poprawy stabilności dłuższego odcinka (30m), ściany należy połączyć belkami z kantówki impregnowanej 10x10 cm o dł. 6,20 m w rozstawie co 5 m – razem 6 szt. Na kantówkach od strony podłogi umocować po dwie lampy hermetyczne 2x36W IP 65 – razem 12 szt. Sposób montażu lamp uzgodnić z Zamawiającym.
W mniejszym pomieszczeniu w celu poprawy stabilności ściany, wybudowaną ścianę należy połączyć belką z kantówki impregnowanej 10x10 cm o dł. 4,00 m – 1 szt. pośrodku z istniejącą ścianą, wg rysunku - Załącznik nr 3.  Na kantówce od strony podłogi umocować lampę hermetyczną 2x36W IP 65 – 1 szt. Sposób montażu lampy uzgodnić z Zamawiającym.
Wykonanie ścianki z karton-gipsu przy wyjściu z wystawy, ściana wykonana z pojedynczej płyty grubości 12,5 mm wodoodpornej – wg rysunku - Załącznik nr 3.
 
- Montaż odpowiednio 5 ościeżnic metalowych. Zamawiający przewiduje drzwi o skrzydłach płytowych o podwyższonej jakości, odpornych na wilgoć. Rozmieszczenie drzwi wg rysunku - Załącznik nr 3.
Drzwi pojedyncze – 3szt. montować z zamkiem patentowym; drzwi podwójne – 2 szt. montować z zamkiem patentowym oraz ryglami. Klamki dowolne.
 
- Instalację elektryczną wykonaną od istniejącej Rozdzielni Głównej (RG).
 
Na wysokości 30 cm od podłogi zamontować w puszkach elektroizolacyjnych do karton-gipsu 23 gniazda podwójne ze stykiem ochronnym 2x2P+Z 16A w wykonaniu podtynkowym. W celu połączenia gniazd należy poprowadzić od RG trzy obwody przewodem YDY 3X2,5mm 450/700V, połączenia przewodów wykonywać w puszkach wtynkowych do karton-gipsu fi 80 mm.  W RG obwody zakończyć zabezpieczeniami różnicowo-prądowymi P312 B16A/30mA – razem 3 szt. Sposób prowadzenia obwodów, połączeń oraz rozmieszczenie gniazd uzgodnić z Zamawiającym.
 
Na wysokości 2,5 m od podłogi zamontować  w puszkach elektroizolacyjnych do karton-gipsu 22 gniazda pojedyncze ze stykiem ochronnym 2P+Z 16A w wykonaniu podtynkowym. W celu połączenia gniazd należy poprowadzić od RG trzy obwody przewodem YDY 3X2,5mm 450/700V, połączenia przewodów wykonywać w puszkach wtynkowych do karton-gipsu fi 80 mm.  W RG obwody zakończyć zabezpieczeniami różnicowo-prądowymi P312 B16A/30mA – razem 3 szt. Obok drzwi zamontować łączniki jednobiegunowe – razem 3 szt. do pośredniego załączania/wyłączania obwodów gniazd. Od RG należy poprowadzić trzy obwody przewodem YDY 3X1,5mm 450/700V do łączników jednobiegunowych. W RG obwody zakończyć stycznikami jednofazowymi o nominalnym prądzie na stykach roboczych 20A – razem 3 szt. do sterowania obwodami gniazd. Szczegóły połączeń sterowania w RG, sposób prowadzenia obwodów, połączeń oraz rozmieszczenie gniazd, łączników uzgodnić z Zamawiającym.
 
W celu połączenia lamp hermetycznych należy poprowadzić od RG trzy obwody przewodem YDY 3X1,5mm 450/700V, połączenia przewodów wykonywać w puszkach wtynkowych do karton-gipsu fi 80 mm.  W RG obwody zakończyć zabezpieczeniami różnicowo-prądowymi P312 B6A/30mA – razem 3 szt. Nad drzwiami zainstalować lampy oświetlenia awaryjnego z napisem „Wyjście ewakuacyjne” – razem 4 szt. podłączone do obwodów oświetlenia. Czas działania lamp awaryjnych po zaniku zasilania minimum 2 godziny.
W dużym pomieszczeniu obok drzwi zamontować łączniki schodowe – razem 4 szt. do sterowania obwodami lamp. W małym pomieszczeniu obok drzwi zamontować łącznik jednobiegunowy – 1 szt. do sterowania lampą. Szczegóły połączeń, sposób prowadzenia obwodów oraz rozmieszczenie łączników i lamp uzgodnić z Zamawiającym.
 
Wykonać niezbędne pomiary stosownie do wymogów dostawcy energii elektrycznej.
 
- wykonanie prac malarskich.
- Uprzątnięcie gruzu – około 250 m2 (do 80 m3) poprzez jego równomierne rozmieszczenie z uwzględnieniem drogi ewakuacyjnej o powierzchni min. 60 m2.
 
1.2. Zakres zamówienia jest następujący:
A.      Wykonanie podłogi na legarach z płyt OSB o wymiarach (d x s ):
- 3000 x 600 cm
- 399 x 692,5 cm
 
B.      Wykonanie ścian z karton-gipsu o wymiarach (d x h):
- 600 x 260 cm – 2 szt.
- 3000 x 260 cm – 2 szt. (zawiera: 1szt. drzwi dwuskrzydłowych o wym. zewnętrznych ościeżnicy: 210 x 150 cm oraz 1 szt. Drzwi jednoskrzydłowych o wymiarach zewnętrznych ościeżnicy 210x100 cm)
- 387 x 260 cm – 1 szt. (zawiera drzwi dwuskrzydłowe o wym. ościeżnicy: 210 x 150 cm)
- 680,5 x 260 cm – 1 szt. (zawiera drzwi jednoskrzydłowe o wym. zewnętrznych ościeżnicy: 210 x 100 cm)
- 690,5 x 260 cm – 1 szt. (zawiera drzwi jednoskrzydłowe o wym. zewnętrznych ościeżnicy: 210 x 100 cm)
- 3000 x 260 cm – 1 szt.
- 140 x 290 cm – 2 szt. (zawiera drzwi jednoskrzydłowe o wym. zewnętrznych ościeżnicy: 210 x 100 cm)
 
C.      Montaż drzwi:
- drzwi wyposażone w zamek patentowy oraz rygle, dwuskrzydłowe o wym. zewnętrznych ościeżnicy (d x h) 150 x 210 cm, szerokość skrzydła: 70 cm – 2 szt.
- Drzwi wyposażone w zamek patentowy, jednoskrzydłowe o wym. zewnętrznych ościeżnicy (d x h) 100 x 210 cm, szerokość skrzydła: 90 cm – 3 szt.
 
D.     Uprzątnięcie gruzu
- równomierne przełożenie gruzu, około 250 m2 (do 80 m3)
 
E.      Wykonanie instalacji elektrycznej:
- Ułożenie przewodów zasilających w korytku
- Ułożenie przewodów zasilających poszczególne obwody z mocowaniem
- Montaż 13 lamp hermetycznych 2x36W IP 65
- Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicy: wyłączniki różnicowo-prądowe, styczniki, itp.
- Montaż osprzętu wtynkowego: łączniki, gniazda.
- Podłączenie obwodów do RG
- Montaż 4 lamp awaryjnych nad drzwiami z napisem „Wyjście ewakuacyjne”, z podłączeniem do obwodu oświetlenia
- Wykonanie stosownych do wymagań pomiarów końcowych
 
F.      Wykonanie prac malarskich:
- Zabezpieczenie podłóg folią – ok. 210 m2
- Przygotowanie powierzchni tynków: szpachlowanie nierówności (sfalowań) – ok. 250 m2
- Przygotowanie powierzchni tynków: gruntowanie – ok. 250 m2
- Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych ścian, kolor biały –  ok. 250 m2
 
II. Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ została zamieszczona modyfikacja uwzględniająca powyższe zmiany. Oferenci zobowiązani są uwzględnić zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.
 
III. Informujemy, że z uwagi fakt, iż modyfikacja nie zmienia zakresu zadania a jedynie doprecyzowuje technologię wykonania wpływającą na efekt końcowy inwestycji i zamierzenie Inwestora, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
 
IV. Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń i na BIP-ie Zamawiającego.   
 
V. Modyfikacja zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część.

 

MODYFIKACJA SIWZ (z dnia 13.02.2012)

SIWZ (uwzględniająca modyfikację z dnia 13.02.2012)

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (zmienione po modyfikacji z dnia 13.02.2012)Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2012/02/13 14:21:07 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598