Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2012.01.27 18:20:29 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.01.27 17:16:16 przez: Marcin Młynarski

MODYFIKACJA NR II do zamówienia pn.: Usługi transportowe na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2012 r., nr sprawy MR-AG-3121-001/12

 
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
 
MODYFIKACJA nr II
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
 
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza:
 
1) modyfikację pkt III. 3 SIWZ (dot. opisu CZĘŚCI II zamówienia);
2) modyfikację FORMULARZA OFERTOWEGO, stanowiącego Załącznik nr 4 SIWZ;
3) modyfikację Załącznika A SIWZ (SZACUNKOWY HARMONOGRAM TRANSPORTÓW)
 
do zamówienia pn.: Usługi transportowe na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2012 r.
 
Ad. 1)
Modyfikacja pkt III.3 SIWZ (dot. CZĘŚCI II) oraz wzoru umowy § 2 pkt 2 (dot. CZĘŚCI II) polega na dodaniu wymogu by samochód używany do świadczenia transportu z części II zamówienia był nie starszy niż wyprodukowany w 2003 r.
 
Ad. 2)
Modyfikacja FORMULARZA OFERTOWEGO, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ polega na dodaniu w części II zamówienia pola do wypełnienia ceny: za 1 kilometr jazdy poza granicami kraju.
 
Ad. 3)
Modyfikacji ulega Załącznik A do SIWZ (SZACUNKOWY HARMONOGRAM TRANSPORTÓW) poprzez dodanie 2600 km do planowanej trasy Stalowa Wola - Helsinki - Stalowa Wola (odwiezienie wystawy)
 
W związku z powyższą zmianą:
 
- planowana liczba km po Polsce wyniesie: ok. 9100 km.
- lanowana liczba km w Europie wyniesie: ok. 23800 km.
 
RAZEM (transporty krajowe i zagraniczne) wyniosą ok. 32 900 km (+/- 30 %).
 
w tym:
a) Zamawiający planuje dla części I zamówienia realizację łącznie ok. 22 900 km (wartości szacunkowe +/- 30 %,) z uwzględnieniem transportów krajowych i zagranicznych, wg Załącznika A do SIWZ: Szacunkowy Harmonogram Transportów w 2012 r.
 
b) Zamawiający planuje dla części II zamówienia realizację łącznie ok. 10 000 km (wartości szacunkowe +/- 30 %,) z uwzględnieniem transportów krajowych i zagranicznych, wg Załącznika A do SIWZ: Szacunkowy Harmonogram Transportów w 2012 r.
 
 
1. Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ została zamieszczona modyfikacja uwzględniająca powyższe zmiany. Oferenci zobowiązani są uwzględnić zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.
 
2. Informujemy, że z uwagi na nieznaczny zakres modyfikacji Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
 
3. Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Modyfikacja zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część.
 
 
Załączniki:
 
OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI NR II z dnia 27.01.2012
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIE NR 24341 z dnia 27.01.2012 - Portal UZP
 
SIWZ uwzględniający MODYFIKACJĘ NR II z dnia 27.01.2012 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2012/01/27 17:20:29 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598