Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2012.01.26 16:26:53 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.01.26 15:53:01 przez: Marcin Młynarski

MODYFIKACJA SIWZ, nr sprawy MR-AG-3121-001/12

Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)


MODYFIKACJA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
 
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza modyfikację pkt VII.2 oraz pkt XII SIWZ zamówienia publicznego pn.: Usługi transportowe na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2012 r.
 
1.      Po modyfikacji pkt XII SIWZ ma brzmienie:
 
Ceny za 1 km jazdy po Polsce oraz poza granicami kraju powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym również załadunek, wyładunek, opłaty związane z transportem (winety, opłaty za przejazd autostradami, itp.) oraz formalności związane z odprawą graniczną przewożonych towarów lub dzieł sztuki, za wyjątkiem:
a)    uzyskania karnetu ATA,
b)    zezwolenia na odprawę czasową,
c)    zezwolenia na wywóz obiektów (jeśli jest wymagane).
 
 
2.      Po modyfikacji pkt VII.2 SIWZ ma brzmienie:
 
Wszelkie informacje, zmiany treści SIWZ oraz pytania i odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania, będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ Wykonawcy są zobowiązani zatem do zasięgania wszelkich bieżących informacji nt. prowadzonego postępowania ze strony internetowej Zamawiającego do terminu składania ofert.
 
3.      Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ została zamieszczona modyfikacja uwzględniająca powyższe zmiany. Oferenci zobowiązani są uwzględnić zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.
4.      Informujemy, że z uwagi na nieznaczny zakres modyfikacji Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
5.      Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Modyfikacja zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część.
 
 
Załączniki:
 
Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ
 
SIWZ uwzględniająca zmiany wprowadzone modyfikacją z dnia 26.01.2012


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2012/01/26 15:26:53 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598