Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2012.01.05 18:18:52 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.01.05 18:11:55 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU nr sprawy: MR-AG-3121-021/11, zad. pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA MODERNIZACJĘ I ROZBUDOWĘ WYSTAWY COP DLA PRZYSZŁOŚCI W STALOWEJ WOLI PRZY UL. HUTNICZEJ 17, CELEM PRZEKSZTAŁCENIA W MUZEUM SZTUK

 
Ogłoszenie o wyborze oferty
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu ogłoszonym w dniu 9.12.2011 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 326525 - 2011, dotyczącym zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację i rozbudowę wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI. LUDZIE – PRZEMYSŁ – ARCHITEKTURA, w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17, celem przekształcenia w MUZEUM SZTUKI DEKORACYJNEJ I PRZEMYSŁOWEJ, wybrana została w dniu 5.01.2012 r.: oferta złożona przez Firmę: Karpla Konsulting Sp z o. o., ul. Brzozowa 17/16, 31-050 Kraków.
 
Oferta cenowa Firmy Karpla Konsulting Sp z o.o. wynosi 177.235, 77 (netto), 218.000, 00 (brutto) i jest najkorzystniejszą cenowo ofertą spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu. W II kryterium oceny ofert: „DOŚWIADCZENIE” oferta ww. firmy otrzymała 10,91 pkt. Łącznie oferta Firmy Karpla Konsulting Sp z o. o. otrzymała 90,91 pkt, co stanowi najwyższą ilość punktów spośród ofert nieodrzuconych i w związku z czym uznana została za najkorzystniejszą.
 
Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres oferenta
Cena oferty*
1.
EMB s. c. Ewa Być, Maciej Być
ul. Osiedle Parkowe 13B, 05-462 Wiązowna
325.000, 00 (netto)
399.750, 00 (brutto)
2.
DRESLER Studio Architektura i Urbanistyka
ul. Miechowity 10/85, 31-469 Kraków
210.000, 00 (netto)
258.300, 00 (brutto)
3.
ABM Wycena nieruchomości Projektowanie Architektoniczne
A. B. Michalscy s. c., ul. Czarnieckiego 22A, 44-100 Gliwice
204.000, 00 (netto)
250.920, 00 (brutto)
4.
Biuro Architekt Kaczmarczyk
ul. Mickiewicza 9A, 34-200 Sucha Beskidzka
299.700, 00 (netto)
368.631, 00 (brutto)
5.
Pracownia Architektoniczna WASKO - PROJEKT s.c.
Bartłomiej Skoczek & Bernadetta Bigaj - Skoczek
ul. Bursztynowa 5, 31-213 Kraków
193.000, 00 (netto)
237.390, 00 (brutto)
 
6.
TEKTONIKA ARCHITEKCI Sp. z o. o., Sp. K.
ul. Biskupia 14/10, 31-144 Kraków
238.000, 00 (netto)
292.740, 00 (brutto)
 
7.
Karpla Konsulting Sp z o.o.
ul. Brzozowa 17/16, 31-050 Kraków
177.235, 77 (netto)
218.000, 00 (brutto)
8.
Biuro Projektów PKZ ARKONA Sp z o.o.
Plac Sikorskiego 3/9 , 31-115 Kraków
360.000, 00 (netto)
442.800, 00 (brutto)
9.
 
CANEA Inżynieria i komputery Artur Polakowski
Al. Legionów 3 / 4, 25-035 Kielce
243.000, 00 (netto)
298.890, 00 (brutto)
 
10.
 
Laboratorium Projektowe BARPONIA
Barbara Poniatowska - Łapkowska
ul. M. Curie - Skłodowskiej 9/1, 81-703 Sopot
 
 
Oferta odrzucona na podst.
Art. 89 ust. 1, pkt 5 Pzp
 
 
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (wg wyników punktacji)
Lp.
(wg pkt)
Nr
oferty
 
Liczba pkt w kryterium
„cena za realizację całego
przedmiotu zamówienia 80%”
 
An=Cmin/Cr*80
 
Liczba pkt w kryterium
„doświadczenie” 20%”
 
Bn=Dr/Dmax*20
 
Razem
1
7.
Karpla Konsulting
Sp z o.o.
ul. Brzozowa 17/16
31-050 Kraków
218.000, 00 (brutto) / 218.000, 00 zł (brutto) x 80 = 80,00 pkt
6 / 11 x 20
= 10,91 pkt
90,91 pkt
2
5.
Pracownia Architektoniczna
WASKO - PROJEKT s.c.
ul. Bursztynowa 5
31-213 Kraków
218.000, 00 (brutto) / 237 390,00 zł (brutto) x 80 = 73,47 pkt
7 / 11 x 20
= 12,73 pkt
86,20 pkt
3.
2.
DRESLER Studio Architektura i Urbanistyka ul. Miechowity 10/85
31-469 Kraków
218.000, 00 (brutto) / 258 300,00 zł (brutto) x 80 = 67,52 pkt
4 / 11 x 20
= 7,27 pkt
74,79 pkt
 
 
4.
 
 
3.
ABM Wycena nieruchomości Projektowanie Architektoniczne ul. Czarnieckiego 22A
44-100 Gliwice
218.000, 00 (brutto) / 250 920,00 zł (brutto) x 80 = 69,50 pkt
1 / 11 x 20
= 3,64 pkt
73,14 pkt
 
5.
 
 
 
6.
TEKTONIKA ARCHITEKCI
Sp. z o. o., Sp. K.
ul. Biskupia 14/10
31-144 Kraków
218.000, 00 (brutto) / 292 740,00 zł (brutto) x 80 = 59,58 pkt
3 / 11 x 20
= 5,45 pkt
65,03 pkt
 
 
6.
 
 
9.
CANEA Inżynieria i komputery
Al. Legionów 3/4
25-035 Kielce
218.000, 00 (brutto) / 298 890,00 zł (brutto) x 80 = 58,35 pkt
3 / 11 x 20
= 5,45 pkt
63,80 pkt
7.
1.
EMB s. c.
ul. Osiedle Parkowe 13B
05-462 Wiązowna
 
218.000, 00 (brutto) / 399 750,00 zł (brutto) x 80 = 43,63 pkt
 
 
11 / 11 x 20
= 20,00 pkt
63,63 pkt
 8.
4.
Biuro Architekt Kaczmarczyk ul. Mickiewicza 9A
34-200 Sucha Beskidzka
218.000, 00 (brutto) / 368 631,00 zł (brutto) x 80 = 47,31 pkt
3 / 11 x 20
= 5,45 pkt
52,76 pkt
9.
8.
Biuro Projektów
PKZ ARKONA Sp z o.o.
Plac Sikorskiego 3/9
31-115 Kraków
218.000, 00 (brutto) / 442 800,00 zł (brutto) x 80 = 39,39 pkt
5 / 11 x 20
= 9,09 pkt
48,48 pkt
 
Oferta nr 10, złożona przez Firmę: Laboratorium Projektowe BARPONIA, Barbara Poniatowska - Łapkowska, ul. Marii Curie - Skłodowskiej 9/1, 81-703 Sopot, została odrzucona na podstawie Art. 89 ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp).
W związku z powyższym Firma: Laboratorium Projektowe BARPONIA została wykluczona z postępowania przetargowego z uwagi na niedostarczenie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z wymogami SIWZ pkt. V. 6 e, pomimo wezwania do uzupełnienia brakujących dokumentów.
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 16 stycznia 2012 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
                       
 
ZAŁĄCZNIK:
Ogłoszenie o wyniku przetargu o nr sprawy: MR-AG-3121-021/11


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2012/01/05 17:18:52 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598