Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2011.12.21 14:32:44 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.12.21 14:19:44 przez: Marcin Młynarski

MODYFIKACJA SIWZ, dot. zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację i rozbudowę wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17, celem przekształcenia w Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłowej, nr spraw

Adresat (wszyscy nabywcy SIWZ)
 
MODYFIKACJA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
MR – AG – 3121 – 021/11
 
 
 
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza modyfikację pkt VIII. SIWZ Wymagania dotyczące wadium, w zadaniu pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację i rozbudowę  wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI. LUDZIE – PRZEMYSŁ – ARCHITEKTURA w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17, celem przekształcenia w MUZEUM SZTUKI DEKORACYJNEJ I PRZEMYSŁOWEJ.
 
1. Po modyfikacji SIWZ pkt. VIII,  ppkt. 1 Wymagania dotyczące wadium, brzmi:
 
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 8.000,00 zł
(słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
 
Pozostałe zapisy SIWZ dotyczące wadium nie ulegają zmianie.
 
2. Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ została zamieszczona modyfikacja uwzględniająca powyższe. Oferenci zobowiązani są uwzględnić zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.
 
3. Z uwagi na nieznaczny zakres modyfikacji SIWZ Zamawiający nie przedłuża zmienia terminu składania ofert.
 
4. Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Modyfikacja zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część oraz zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.
 
Załączniki:
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Portal UZP 340425 - 2011
 
Modyfikacja SIWZ z dnia 21.12.2011


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2011/12/21 13:32:44 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2011/12/21 13:16:18 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598