Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2011.12.06 17:08:58 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.12.06 17:06:21 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o wynikach przetargu o nr sprawy MR-AG-3121-020/11 na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku katalogu do wystawy STEFAN NORBLIN 1892 - 1952. ARTYSTA WSZECHSTRONNY, wydanie II rozszerzone

Ogłoszenie o wyborze oferty
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
(uczestnicy postępowania)
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 24.11.2011 r. na portalu UZP pod nr 308207 - 2011, dotyczącym zadania pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku katalogu do wystawy „Stefan Norblin 1892 - 1952. Artysta Wszechstronny” - wydanie II rozszerzone, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została w dniu 6.12.2011 r. oferta złożona przez Drukarnię LEGRA Sp. z o.o., ul. Albatrosów 10c, 30-716 Kraków, Oddział w Gdyni, ul. Hery 10, 81-601 Gdynia.
Oferta cenowa Drukarni LEGRA Sp. z o.o. wynosi: 18.900,00 (brutto) i jest najkorzystniejszą cenowo ofertą spośród ofert nieodrzuconych w niniejszym postępowaniu. W II kryterium oceny ofert: JAKOŚĆ oferta ww. firmy otrzymała maksymalną ilość, tj.: 20,00 pkt., w związku z powyższym uznana została za najkorzystniejszą.
 
Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres oferenta
Cena oferty
Uwagi
 
1.
Drukarnia LEGRA Sp. z o.o.
ul. Albatrosów 10c, 30-716 Kraków
Oddział w Gdyni
ul. Hery 10, 81-601 Gdynia
 
18.000, 00 (netto)
18.900, 00 (brutto)
 
 
Oferta zgodna z SIWZ
 
 
2.
 
Marlex Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 2a
37-450 Stalowa Wola
 
 
22.170, 00 (netto)
23.278, 50 (brutto)
 
Oferta zgodna z SIWZ
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Nr
oferty
Liczba pkt w kryterium:
„cena za realizację całego przedmiotu zamówienia 80%”
Liczba pkt w kryterium:
„jakość” 20%”
Razem
1.
18.900, 00 (brutto) / 18.900,00 (brutto) = 1,00 x 80 = 80,00
20,00
100,00
2.
18.900, 00 (brutto) / 23.278, 50 (brutto) = 0,81 x 80 = 64,80
20,00
84,80
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 12 grudnia 2011 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2011/12/06 16:08:58 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598