Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2011.11.14 16:04:02 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.11.14 16:01:09 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na usługi poligraficzne w IV kwartale 2011 r. na potrzeby wystawy FIRMA: WITKIEWICZ I SYN oraz innych wystaw czasowych", nr sprawy MR-AG-3121-019/11

Ogłoszenie o wyborze oferty
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
(uczestnicy postępowania)
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 2.11.2011 r. na portalu UZP pod nr 285743 - 2011, dotyczącym zadania pn.: Usługi poligraficzne w IV kwartale 2011 r. na potrzeby wystawy „Firma: Witkiewicz i Syn oraz innych wystaw czasowych”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została w dniu 14.11.2011 r. oferta złożona przez Firmę Marlex Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola.
Oferta cenowa Firmy Marlex Sp. z o.o., wynosi 47.551,80 (brutto) i jest najkorzystniejszą cenowo ofertą w niniejszym postępowaniu. W II kryterium oceny ofert: JAKOŚĆ oferta ww. firmy otrzymała maksymalną ilość, tj.: 20,00 pkt., w związku z powyższym uznana została za najkorzystniejszą.
 
Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert

Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres oferenta
Cena oferty*
Uwagi
 
1.
 
Najlepsze Eleganckie Wydawnictwa
FINE GRAIN Marek Gawęcki
ul. Pod Telegrafem 29,
25-212 Kielce
 
 
55.226,00 (netto)
58.533,98 (brutto)
 
 
Oferta zgodna z SIWZ
 
 
2.
 
 
Marlex Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 2a,
37-450 Stalowa Wola
 
 
44.900,00 (netto)
47.551,80 (brutto)
 
 
 
Oferta zgodna z SIWZ

 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr
oferty
Liczba pkt w kryterium:
„cena za realizację całego przedmiotu zamówienia 80%”
Liczba pkt w kryterium:
„jakość” 20%”
Razem
1.
 
47.551,80 (brutto) / 58.533,98 (brutto) =
0,81 x 80 = 64,80
 
20+20+20 = 60/3= 20,00
84,80
2.
47.551,80 (brutto) / 47.551,80 (brutto) =
1,00 x 80 = 80,00
 
20+20+20 = 60/3= 20,00
100,00

Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 22 listopada 2011 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2011/11/14 15:04:02 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598