Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2011.10.14 19:13:24 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.10.14 19:05:30 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o wynikach przetargu na druk albumu do wystawy "Stefan Norblin 1892-1952. Artysta wszechstronny". Nr sprawy MR-AG 3121-016/2011

Ogłoszenie o wyborze oferty
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
(uczestnicy postępowania)
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 5.10.2011 r. na portalu UZP pod nr 262717 - 2011, dotyczącym zadania pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku albumu do wystawy „Stefan Norblin 1892 -1952. Artysta Wszechstronny”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została w dniu 14.10.2011 r. oferta złożona przez Drukarnię LEGRA Sp. z o.o., ul. Albatrosów 10c, 30-716 Kraków.
 
Oferta cenowa Drukarni LEGRA Sp. z o.o. wynosi: 18.900, 00 (brutto) i jest najkorzystniejszą cenowo ofertą spośród ofert nieodrzuconych w niniejszym postępowaniu. W II kryterium oceny ofert: JAKOŚĆ oferta ww. firmy otrzymała maksymalną ilość, tj.: 20,00 pkt., w związku z powyższym uznana została za najkorzystniejszą.
 
Oferta nr 1 złożona przez Firmę: Najlepsze Eleganckie Wydawnictwa FINE GRAIN Marek Gawęcki, ul. Pod Telegrafem 29, 25-212 Kielce oraz oferta nr 5 złożona przez Firmę: Agencja Reklamy Eureka Plus B. Fedorowicz, R. Fedorowicz, ul. 3 Maja 11/10, 35-030 Rzeszów, zostały odrzucone ze względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu (wg pkt V 2 SIWZ) oraz w nawiązaniu do Art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759). Niniejsze Oferty nie mogły zostać poddane ocenie członków komisji przetargowej gdyż nie zawierały próbki publikacji, która została przygotowana do druku i wydrukowana przez Oferenta (katalog / album) z reprodukcjami dzieł sztuki. Tym samym oferta nr 1 oraz oferta nr 5 zostały odrzucona jako niezgodna z SIWZ i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu.

Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert

Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres oferenta
Cena oferty*
Uwagi
1.
Najlepsze Eleganckie Wydawnictwa
FINE GRAIN Marek Gawęcki
ul. Pod Telegrafem 29, 25-212 Kielce
 
19.350, 00 (netto)
20.317, 50 (brutto)
Brak próbki katalogu lub albumu.
Oferta niezgodna z SIWZ.
Oferta odrzucona na podstawie
Art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
 
2.
Drukarnia LEGRA Sp. z o.o.
ul. Albatrosów 10c, 30-716 Kraków
 
18.000, 00 (netto)
18.900, 00 (brutto)
 
 
Oferta zgodna z SIWZ
 
3.
Agencja Reklamowo - Wydawnicza,
A. Grzegorczyk
ul. Kutrzeby 15, 05-082 Stare Babice  
 
23.450, 00 (netto)
24.622, 50 (brutto)
 
 
Oferta zgodna z SIWZ
4.
 
Marlex Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola
 
19.000, 00 (netto)
19.950, 00 (brutto)
 
 
Oferta zgodna z SIWZ
5.
 
Agencja Reklamy Eureka Plus
B. Fedorowicz, R. Fedorowicz
ul. 3 Maja 11/10, 35-030 Rzeszów
 
18.990, 00 (netto)
19.939, 50 (brutto)
Brak próbki katalogu lub albumu.
Oferta niezgodna z SIWZ.
Oferta odrzucona na podstawie
Art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 
Nr
oferty
Liczba pkt w kryterium:
„cena za realizację całego przedmiotu zamówienia 80%”
Liczba pkt w kryterium:
„jakość” 20%”
Razem
1.
 
18.900, 00 (brutto) / 20.317, 50 (brutto) = 0,93 x 80 = 74,40
 
Oferta odrzucona na podstawie Art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp
 
-
-
2.
18.900, 00 (brutto) / 18.900,00 (brutto) = 1,00 x 80 = 80,00
20,00
100,00
3.
18.900, 00 (brutto) / 24.622, 50 (brutto) = 0,77 x 80 = 61,60
20,00
81,60
4.
18.900, 00 (brutto) / 19.950, 00 (brutto) = 0,95 x 80 = 76,00
20,00
96,00
5.
 
18.900, 00 (brutto) / 19.939, 50 (brutto) = 0,95 x 80 = 76,00
 
Oferta odrzucona na podstawie Art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp
 
-
-
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 21 października 2011 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2011/10/14 17:13:24 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598