Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2012.12.18 11:16:46 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.12.18 10:58:56 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA USŁUGI OCHRONY OBIEKTÓW MUZEUM W LATACH 2013-2014 _nr sprawy MR-AG-3121-011-2012

MR – AG – 3121 – 011/12                                                                                 Stalowa Wola, dnia 18.12.2012 r.
 
Ogłoszenie o wyborze oferty
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
(Uczestnicy postępowania)
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 25.11.2012 r. na portalu UZP pod nr 248887 - 2012, dotyczącego zadania pn.: Usługi ochrony fizycznej oraz monitoringu antywłamaniowego obiektów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w latach 2013-2014, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA Sp. z o.o., ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg.
Oferta Firmy KARABELA Sp. z o.o. przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z powyższym uznana została za najkorzystniejszą.
 
Poniżej przedstawiamy zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.:
 
Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert
Nr
oferty
 
Firma
 
Cena oferty
 
 
 
 
1.
 
 
 
PW KARABELA Sp. z o.o.
ul. Sokola 14
39-400 Tarnobrzeg
Cena za ochronę 5 obiektów (od 1.01.2013 do 31.12.2014)
128. 471, 00 (netto), 158. 019, 33 (brutto)
Cena jednostkowa za 1 roboczo-godzinę konwoju /1 konwojenta
10,00 (netto), 12,30 (brutto)
Cena jednostkowa za 1 km trasy konwoju pojazdem Wykonawcy
1,00 (netto), 1,23 (brutto)
Wysokość ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej
5 000 000,00
 
 
2.
 
 
SKAREM Sp. z o. o.
ul. 1-go Sierpnia 34
37-450 Stalowa Wola
Cena za ochronę 5 obiektów (od 1.01.2013 do 31.12.2014)
179. 976,30 (netto) , 221. 370,85 (brutto)
Cena jednostkowa za 1 roboczo-godzinę konwoju /1 konwojenta
10,50 (netto), 12,92 (brutto)
Cena jednostkowa za 1 km trasy konwoju pojazdem Wykonawcy
0,80 (netto), 0,98 (brutto)
Wysokość ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej
2 000 000,00
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Nr
oferty
 
LICZBA PKT
W KRYTERIUM I
 (max 70 %)
 
 
LICZBA PKT
W KRYTERIUM II
 (max 10 %)
 
 
LICZBA PKT
W KRYTERIUM III
 (max 10 %)
 
 
LICZBA PKT
W KRYTERIUM IV
 (max 10 %)
 
RAZEM
1.
 
 
70,000 pkt
 
 
 
10,000 pkt
 
 
 
7,960 pkt
 
 
10,000 pkt
 
97,960
pkt
2.
 
49,910 pkt
 
 
 
9,520 pkt
 
 
 
10,000 pkt
 
 
4,000 pkt
 
73,430
pkt
 
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp nie wcześniej niż w dniu 27 grudnia 2012 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2012/12/18 10:16:46 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598