Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2011.09.10 14:21:46 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.09.10 14:19:55 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o wyborze oferty dla CZĘŚCI I zamówienia o nr sprawy MR-AG-3121-014/11 oraz unieważnieniu CZĘŚCI II ww. zamówienia.

Ogłoszenie o wyborze oferty
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 226217 - 2011w dniu 23.08.2011, dotyczącego zadania pn.: Świadczenie usługi specjalistycznego transportu dzieł sztuki wraz z wyposażeniem aranżacyjnym Wystawy - dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na trasie Stalowa Wola – New Delhi (Indie) i retransportu na trasie Bombaj (Indie) – Stalowa Wola, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z podziałem na 2 części - wybrana została w dniu 8.09.2011 r.:
 
Dot. CZĘŚĆI I
 
Oferta złożona przez Firmę Art Logistic Sp. z o. o., ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź, z ceną ofertową: 101.251,00 (netto), 101.251,00 (brutto) oraz zaoferowaną stałą wartość procentową ubezpieczenia od wartości przewożonych dzieł sztuki z Załącznika A1 do SIWZ: 0,16%. Oferta Firmy Art Logistic Sp. z o. o. spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z powyższym uznana została za najkorzystniejszą.
 
Dot. CZĘŚĆI II
 
W nawiązaniu do art. 93 ust. 2 oraz w związku z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia dla CZĘŚCI II, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 19 września 2011 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania, w następujący sposób:
- przesłano skan Ogłoszenia o wynikach postępowania na adres e-mailowy podany przez Oferentów,
- przesłano Pocztą Polską listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
 
Załącznikiem do Ogłoszenia o wynikach postępowania jest Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert dla CZĘŚCI I.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
 
ZAŁĄCZNIKI
 
Ogłoszenie o wyborze oferty w CZĘŚCI I oraz unieważnieniu CZĘŚCI II
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2011/09/10 12:21:46 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598