Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2011.08.05 15:04:04 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.08.05 15:00:07 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na zadanie pn.: Dostawa i montaż podłogi interaktywnej na potrzeby wystawy Stefan Norblin (1892-1952) Artysta wszechstronny, nr sprawy: MR-AG-3121-012-11

Ogłoszenie o wyborze oferty
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 203181 - 2011 w dniu 26.08.2011, dotyczącego zadania pn.: Dostawa i montaż podłogi interaktywnej na potrzeby wystawy Stefan Norblin (1892 – 1952) Artysta wszechstronny, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została w dniu 5.08.2011 r. oferta złożona przez Firmę Aduma S. A., ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław. Firma Aduma S. A. zaoferowała wykonanie zadania za kwotę: 56.000,00 (netto), 68.880,00 (brutto) oraz 24 miesiące gwarancji na cały zakres zamówienia. Oferta Firmy Aduma S. A. jest jedyną ważną ofertą spośród ofert nieodrzuconych w niniejszym postępowaniu, spełnia wszystkie wymogi SIWZ, w związku z powyższym uznana została za najkorzystniejszą.
 
Jednocześnie informujemy, iż Oferta nr 2 złożona przez Firmę Berrylife Spółka Cywilna, Os. Słoneczne 5/17, 31-956 Kraków, została odrzucona na podstawie Art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) ze względu rozbieżności pomiędzy SIWZ a oferowanym sprzętem. Oferta nr 2 nie odpowiada treści SIWZ:
 
- w Załączniku A do SIWZ (Szczegółowy opis techniczny podłogi interaktywnej i urządzeń składowych) wymagano w podzespołach Komputera Głównego oraz Komputera Administratora kartę grafiki wyposażoną w pamięć własną minimum 1.5 GB.
 
Firma Berrylife Spółka Cywilna zaoferowała kartę grafiki wyposażoną w pamięć 1,280 GB (1280 MB), wg załączonej karty katalogowej - co jest niezgodne z SIWZ.

Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert

Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres oferenta
Cena
Okres
gwarancji
 
1.
Aduma S. A.
ul. Klecińska 125
54-413 Wrocław
56.000,00 (netto)
68.880,00 (brutto)
24
miesiące
 
2.
Berrylife S. C.
Os. Słoneczne 5/17
31-956 Kraków
Oferta odrzucona  na podstawie
Art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 12 sierpnia 2011 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp uprzejmie prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na numer faksu Zamawiającego 015 844 85 57.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
 
 
Załącznik:
Ogłoszenie o wyniku przetargu
 
 
Otrzymują:
1 x a/a
www.muzeum.stalowawola.bip.pl/


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2011/08/05 13:04:04 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598