Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2011.07.26 19:40:14 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.07.26 19:38:50 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: DOSTAWA I MONTAŻ PODŁOGI INTERAKTYWNEJ na potrzeby wystawy Stefan Norblin (1892-1952) Artysta wszechstronny, nr sprawy MR-AG-3121-012/11

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg na zadanie pn.:
Dostawa i montaż podłogi interaktywnej na potrzeby wystawy Stefan Norblin (1892 - 1952) Artysta wszechstronny
 
 
Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w trybie przetargu nieograniczonego.  Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw.
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, konfiguracja i kalibracja kompletnego rozwiązania systemowego wraz z osprzętem i oprogramowaniem pn.: Podłoga interaktywna na potrzeby wystawy Stefan Norblin (1892 - 1952) Artysta wszechstronny. Interaktywne podłoże jest to zintegrowany system multimedialny, w skład którego wchodzą: komputery z zainstalowanym oprogramowaniem sterująco - zarządczym, kamera z napromiennikiem podczerwieni (oświetlacz) zintegrowana z projektorem. Kamera połączona jest z komputerem za pomocą przewodu. Uchwyt na projektor powinien pozwolić na zamontowanie i podwieszenie urządzenia do sufitu, w taki sposób, aby projektor świecił w pozycji poziomej, a obraz odbijał się od lustra, które skieruje go na podłogę. Musi istnieć możliwość oddzielenia komputera od skrzynki projekcyjnej na odległość do 20 m. W skład systemu wchodzą (minimum): komputer główny sterujący, głośniki projekcyjne, kamera z napromiennikiem podczerwieni, projektor interaktywny, komputer administratora systemu, oprogramowanie systemowe oraz zarządzająco - sterujące interaktywnym podłożem, mata do podłogi. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: a) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami dopuszczającymi urządzenia do eksploatacji na terenie Unii Europejskiej, b) Oferowany sprzęt multimedialny musi posiadać oświadczenia producentów potwierdzające zgodność z Dyrektywami Rady Europy określającymi wymogi bezpieczeństwa (CE). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: ZAŁĄCZNIK A do SIWZ pn.: Szczegółowy opis techniczny podłogi interaktywnej i urządzeń składowych.
 
  
Załączniki:
 
SIWZ (z wymaganymi załącznikami 1-6)
 
Załącznik A
SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY
PODŁOGI INTERAKTYWNEJ i URZĄDZEŃ SKŁADOWYCH
 
 
Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 203181 - 2011; data zamieszczenia: 26.07.2011
 
 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w niniejszym przetargu. 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2011/07/26 17:40:14 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598