Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2011.07.01 13:44:19 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.07.01 13:41:50 przez: Marcin Młynarski

MODYFIKACJA NR 2 _Dot. zamówienia pn.: Dostawa, nadruk i montaż ścianek ekspozycyjnych oraz wyposażenia wystawienniczego na potrzeby aranżacji wystawy Stefan Norblin (1892-1952) Artysta wszechstronny

Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)

Modyfikacja nr II
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
 
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza modyfikację pkt. V. 2. SIWZ (Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków) w zamówieniu pn.: Dostawa, nadruk i montaż ścianek ekspozycyjnych oraz wyposażenia wystawienniczego na potrzeby aranżacji wystawy Stefan Norblin (1892 – 1952) Artysta wszechstronny.
 
1. Zamawiający znosi wymóg wykonania co najmniej 2 dostaw polegających na dostarczeniu wyposażenia wystawienniczego wyłącznie do instytucji kultury o wartości nie mniejszej niż 30.000 zł brutto każda dla CZĘŚCI I  zamówienia.
 
Po modyfikacji pkt. V. 2. SIWZ ma następujące brzmienie:
 
Wiedza i doświadczenie:
Zrealizował jako główny wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy polegające na dostarczeniu wyposażenia wystawienniczego do instytucji publicznych o wartości nie mniejszej niż 20.000 zł brutto każda dostawa dla CZĘŚCI I oraz nie mniejszej niż 5.000 zł brutto każda dostawa dla części II oraz części III.
 
2. Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ została zamieszczona modyfikacja uwzględniająca powyższe. Oferenci zobowiązani są uwzględnić zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.
 
3. Z uwagi na nieznaczny zakres modyfikacji SIWZ Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
 
4. Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Modyfikacja zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część (udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego).
 

 

Numer ogłoszenia: 181747 - 2011; data zamieszczenia: 01.07.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 
 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2011/07/01 11:44:19 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598