Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2011.05.09 14:47:54 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.05.09 14:39:12 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o wyborze oferty na USŁUGI POLIGRAFICZNE w II i III KW. 2011 r., nr sprawy MR-AG-3121-004/11

Ogłoszenie o wyborze oferty
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 27.04.2011 r., ogłoszonego na portalu UZP pod nr 125073 – 2011, na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w II oraz III kwartale 2011 r. dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została w dniu 6.05.2011 r. oferta złożona przez Firmę PASAŻ Spółka z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków, z ceną ofertową 23.749, 50 zł (brutto).
 
Oferta firmy PASAŻ Sp. z o.o. otrzymała 70,00 punktów w I kryterium oceny ofert (cena) oraz 30,00 punktów w II kryterium (jakość), tj.: łącznie 100,00 punktów oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Drukarnia PASAŻ Sp. z o.o. dołączyła 1 próbkę publikacji z reprodukcjami dzieł sztuki, która została przygotowana do druku i wydrukowana przez Oferenta, o czym świadczą zapisy w stopce redakcyjnej. W związku z powyższym oferta ww. firmy uznana została za najkorzystniejszą.
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 16 maja 2011 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
Ogłoszenie o wyborze oferty
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2011/05/09 12:47:54 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598