Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2011.04.20 14:59:32 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.04.20 14:42:14 przez: Marcin Młynarski

Modyfikacja SIWZ na usługi transportowe, nr sprawy MR-AG-3121-003/11

Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza modyfikację Załącznika B do SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Usługi transportowe na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przez okres 12 m-cy.

 

Po modyfikacji Załącznik B ma następującą treść:

 

INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZEMIESZCZANIEM DZIEŁ SZTUKI

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli wyraża zgodę na przemieszczanie muzealiów tylko przez właściwie przygotowany transport.

 

Zagrożenia występujące w przewozie dzieł:

Zagrożenia wynikające ze złego opakowania i źle przygotowanego transportu są liczne i uzależnione od techniki wykonania obiektów. W wyborze opakowań i techniki przewozu, niezbędny jest udział doświadczonego pracownika. Kurier muzealny obowiązany będzie uczestniczyć w konsultacjach i wszelkich przygotowaniach transportu.

 

Ogólne wytyczne dotyczące dobrego opakowania to ochrona obiektu przed:

- uszkodzeniami mechanicznymi,

- zmianami klimatu,

- warunkami atmosferycznymi,

- zanieczyszczeniami,

- kradzieżą,

- pożarem.

 

oraz:

- niebezpiecznymi wstrząsami w przypadku złej nawierzchni dróg i niewłaściwego resorowania,

- nieuwagą kierowcy,

- nadmierną szybkością,

- niebezpieczeństwem wypadków drogowych,

- niewłaściwym miejscem postoju na przykład w pełnym słońcu, w pobliżu łatwopalnych ładunków (samochody przewożące takie ładunki, stacje paliw),

- nieprawidłowym załadowaniem samochodu,

- przeładowaniem samochodu.

 

Ogólne zasady dotyczące załadunku:

 

Nie wolno:

- przewozić równocześnie tym samym środkiem lokomocji skrzyń i obiektów „luzem”,

- zabytków w tym samym luku bagażowym razem z innymi rzeczami,

- ustawiać piętrowo skrzyń,

należy:

- przewozić obrazy, grafiki i rysunki pionowo równolegle do kierunku jazdy,

- obiekty powinny być przewożone w takiej samej pozycji w jakiej są eksponowane,

- przenoszenie obiektów nie powinno odbywać się przez wejścia dla publiczności lub przewidziane dla innych celów (szczególnie podczas udostępnienia Muzeum dla zwiedzających).

 

Transport samochodowy musi uwzględniać:

- dysponowanie urządzeniami do unieruchomienia dzieł sztuki i obiektów we właściwej pozycji, tj.: pasy, listwy na ścianach do zaczepiania taśm mocujących,

- materiały zabezpieczające jak: koce, gąbki, fizelina, folie, kartony, które powinny być kontrolowane pod względem czystości

- wyrównaną podłogę (zniwelowane zakola) w przypadku części II i III zamówienia.

 

Zagrożenia wynikające ze wstrząsów i mikrowstrząsów:

- uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia, rozdarcia, odpryski, złamania, stłuczenia,

- rozluźnienie konstrukcji i wiązań między warstwami objawiające się niekiedy w obiekcie długo po zakończeniu podróży (powtarzane wielokrotnie kumulują się),

- wgniecenia i otarcia spowodowane niewłaściwym opakowaniem (na przykład poprzez bezpośredni dotyk papieru do powierzchni zabytku), bądź złym osadzeniem obrazów w ramie, wypadnięciem lub przesunięciem się klinów.

 

Zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych:

- kondensacja wilgoci przy gwałtownym oziębieniu (na przykład na częściach metalowych obiektu),

- rozwój mikroorganizmów (przy nadmiernym przegrzaniu),

- rozpuszczanie się lub mięknięcie niektórych materiałów (dublaże, kity woskowe),

- zmiany wymiarów liniowych i objętości materiałów w zależności od rodzaju materiału, skutkiem czego następować może rozluźnienie i rozklejenie się spoin, pękanie i paczenie, utrata przyczepności między warstwami obiektu (pęcherze, ubytki, polichromii, dezintegracja spoiw).

 

1. Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ została zamieszczona modyfikacja uwzględniająca powyższe. Oferenci zobowiązani są uwzględnić zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

 

2. Z uwagi na nieznaczny zakres zmian w treści SIWZ Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

 

3. Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Modyfikacja zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część (udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego).

 

SIWZ po modyfikacji

 Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2011/04/20 12:59:32 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598