Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2011.02.25 19:40:23 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.02.25 19:37:18 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Usługi malarskie i inne związane z odnawianiem pomieszczeń i przygotowaniem wystaw w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w 2011 r., nr sprawy MR-AG-3121-002/11

Ogłoszenie o wyborze oferty
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 11.02.2011 r., ogłoszonego na portalu UZP pod nr 51009 – 2011, na zadanie pn.: Usługi malarskie i inne związane z odnawianiem pomieszczeń i przygotowaniem wystaw w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w 2011 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została w dniu 24.02.2011 r. oferta złożona przez Firmę ANIFA Anna Bąk, ul. Narutowicza 6/7, 37-450 Stalowa Wola, z ceną ofertową:  
 
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres oferenta
Cena za realizację
zakresu podstawowego
(4.000 m2)
 
Cena jednostkowa
za malowanie
1 m2 powierzchni
 
Cena
Rbg
Kp od (R i S)
 
Z od (R+S+Kp)
1.
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
Marian Góral
ul. Wojska Polskiego 2/27
37-450 Stalowa Wola
30.00, 00 (netto)
36.900, 00 (brutto)
OFERTA ODRZUCONA
na podst. art. 90 ust 3
ustawy Pzp
 
7,50 netto
9,22 brutto
 
10,00 netto
12,30 brutto
 
80%
10 %
2.
Firma Deweloperska „BUDREM”
Hurtownia Mat. Budowlanych „BUDREM” Zbigniew Kulczyk
37-400 Nisko, ul. Sopocka 75A
 
79.219, 51 (netto)
97.440, 00 (brutto)
 
19,80 netto
24,36 brutto
 
8,00 netto
9,84 brutto
 
62%
5 %
3.
ANIFA Anna Bąk
ul. Narutowicza 6/7
37-450 Stalowa Wola
46.720, 00 (netto)
57.465, 60 (brutto)
11,68 netto
14,37 brutto
11,00 netto
13,53 brutto
70%
15 %
 
Oferta firmy ANIFA Anna Bąk otrzymała maksymalną ilość punktów spośród ofert nieodrzuconych, w związku z czym oferta uznana została za najkorzystniejszą.
 
Na podstawie z art. 90 ust 3 ustawy Pzp (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Zamawiający odrzucił ofertę nr 1. Powodem odrzucenia Oferty nr 1 było nie złożenie w wymaganym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Oferent oświadczył jedynie, iż błędnie skalkulował cenę, tzn. niezgodnie z wymaganiami SIWZ i tym samym wycofuje ofertę.  
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 1 marca 2011 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp uprzejmie prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na numer faksu Zamawiającego 015 844 85 57.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2011/02/25 18:40:23 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598