Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2011.02.22 18:22:29 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.02.22 18:20:44 przez: Marcin Młynarski

ZAPYTANIE OFETRTOWE NA WYKONYWANIE USŁUG ELEKTRYCZNYCH dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2011 r., nr sprawy MR-AG-ZO-006/11

 
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 1.08.2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania zasad dokonywania zakupów towarów i usług w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zwraca się z zapytaniem o cenę usług elektrycznych wg opisu jak poniżej.:
 
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacyjnych sieci elektrycznej: usuwanie i zabezpieczenia powstałych awarii instalacji elektrycznych, urządzeń energetycznych w obiektach Muzeum Regionalnego, a w szczególności: rozdzielni elektrycznych, instalacji gniazd i oświetlenia, sterowania, sygnalizacji, oświetlenia zewnętrznego, lamp parkowych i parkingowych, urządzeń elektrycznych oraz wykonywanie drobnych napraw.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu oraz dostarczonych przez siebie materiałów i wyrobów budowlanych. Materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zakres zleconych prac zgodnie z dokonywanymi każdorazowo ustaleniami z Zamawiającym zasadami współczesnej wiedzy technicznej, fachowo i rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w obiekcie czynnym, dlatego Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników uzgodniony z Zamawiającym.
5. Przedmiot umowy realizowany będzie w miarę potrzeb Zamawiającego na podstawie każdorazowo wystawianych zleceń. Zamawiający zleci wykonanie prac do wysokości posiadanych środków finansowych.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI ELEKTRYZNE 
– pełna treść


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2011/02/22 17:22:29 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598