Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2010.12.20 15:50:27 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.12.20 15:48:48 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o wyborze oferty w zapytaniu o cenę Nr ZOC-3121-008/2010

Ogłoszenie o wyborze oferty
Zapytanie o cenę Nr ZOC – 3121 – 008/2010
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie zapytania o cenę z dnia 9.12.2010 r., na zadanie pn.:  „Usługa poligraficzna polegająca na druku folderu Mikrus, auto, któremu nie pozwolono dorosnąć wybrana została w dniu 16.12.2010 r. oferta nr 2 złożona przez Firmę Marlex, ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola, z ceną ofertową 2.790, 00 zł (netto). Oferta firmy Marlex otrzymała max ilość punktów: (100,00) w kryterium oceny ofert (cena), oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ, w związku z czym uznana została za najkorzystniejszą.
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres oferenta
Cena
oferty*
Termin
wykonania*
Warunki
płatności*
 
1.
PASAŻ, Spółka z o.o.
ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków
2.800, 00 (netto)
2.800, 0 (brutto)
zgodny z SIWZ
21 dni od daty
wystawienia faktury
 
2.
Marlex Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola
2.790, 00 (netto)
2.790, 00 (brutto)
zgodny z SIWZ
21 dni od daty
wystawienia faktury
* - niepotrzebne skreślić
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 23 grudnia 2010 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp uprzejmie prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na numer faksu Zamawiającego 015 844 85 57.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym zaproszeniem i za złożenie oferty w w/w postępowaniu.


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2010/12/20 14:50:27 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598