Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2010.08.02 14:32:10 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.08.02 14:31:17 przez: Marcin Młynarski

Modyfikacja nr II dot. przetargu na poligrafię

 
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 oraz art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Usługa poligraficzna: druk katalogów wraz z materiałami promocyjnymi do wystaw: ChopinART, Design DZIECINADA oraz Władysław Strzemiński. Obrazy i rysunki dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, a mianowicie:
 
Zamawiający wprowadza korektę błędu polegającego na nieścisłości podanych cyfrowo i słownie nakładów ZAPROSZENIA do wystawy Design DZIECINADA oraz KATALOGU do wystawy ChopinART. Zamawiający błędnie podał słownie nakład poniższych wydawnictw.
 
 
W pkt. III 2 B SIWZ ZAPROSZENIA do wystawy Design DZIECINADA w części dotyczącej nakładu było:
·          nakład: 1200 egz. (tysiąc dwieście pięćdziesiąt)
a powinno być:
·          nakład: 1300 egz. (tysiąc trzysta)
 
 
W pkt. III 2 E SIWZ KATALOG do wystawy ChopinART w części dotyczącej nakładu było:
·          nakład: 300 egz. (dwieście)
a powinno być:
·          nakład: 300 egz. (trzysta)
 
W prowadzonym postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
 
Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ została zamieszczona modyfikacja uwzględniająca powyższe sprostowanie. Oferenci zobowiązani są uwzględnić zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.
 
Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Modyfikacja zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część (udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego).
 
Z uwagi na nieznaczny zakres zmian w treści SIWZ, termin składania ofert pozostaje bez zmian i jest to 3 sierpnia 2010 r. godz. 13.00.
 
 
Ogłoszenie o modyfikacji nr II 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2010/08/02 12:32:10 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598