Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2010.07.12 15:03:28 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.07.12 15:02:42 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym nr sprawy MR-AG-3121-008/10, dot. 8 interaktywnych eksponatów

Biuletyn Informacji Publicznej
www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 23.06.2010 r., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych portalu UZP pod nr: 164213 – 2010, na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem 8 interaktywnych eksponatów realizowanych w ramach 2 projektów: Poczuj sztukę- program edukacyjny dla dzieci, w tym niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego MKiDN Edukacja Kulturalna (6 eksponatów interaktywnych) oraz Przestrzeń interaktywna - modernizacja wystawy stałej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach Programu Operacyjnego MKiDN Dziedzictwo kulturowe - Priorytet 2: Wspieranie działań muzealnych (2 eksponaty interaktywne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została oferta złożona przez Firmę: CNG SYSTEM Jacek Rudkowski, ul. Rusznikarska 16/245, 31-261 Kraków, z ceną ofertową: 228.688, 53 (netto) + 22 % VAT, tj., łącznie: 279.000, 01 (brutto).
 
Oferta Firmy CNG SYSTEM otrzymała łącznie 86,60 pkt / na 100,00 możliwych, w trzech kryteriach oceny ofert (cena, gwarancja, atrakcyjność wizualna eksponatów) oraz spełnia wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Druk ZP 12 (zbiorcze zestawienie ofert) oraz druk ZP 21 (porównanie i streszczenie przyznanych im ocen) stanowią załączniki do niniejszego zawiadomienia. Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcy, uczestnikowi postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
Ogłoszenie o wyborze oferty
 
ZP 12
ZP 21


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2010/07/12 13:03:28 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598