Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2010.08.09 9:59:10 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.08.09 9:57:45 przez: Marcin Młynarski

Informacja o wyborze oferty. PRZETARG NIEOGRANICZONY nr sprawy MR-AG-3121-007/10

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

  

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 15.06.2009 r. na zadanie pn.: "Przebudowa części pomieszczeń parteru wraz ze zmianą sposobu użytkowania 3 pokoi hotelowych na salę edukacyjną i szkoleniową w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1 – ETAP I", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została oferta nr 1 złożona przez Firmę: ANIFA Anna Bąk, ul. Narutowicza 6/7 37-450 Stalowa Wola, z ceną ofertową: 111.443, 37 (netto) + VAT 22 %, tj. łącznie cena (brutto) 135.960, 91, słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt zł 91/100. Oferta nr 1 otrzymała maksymalną ilość punktów w 2 kryteriach oceny ofert: cena oraz gwarancja oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 1 uznana została za najkorzystniejszą. Jednocześnie informujemy, iż cena oferty złożonej przez PBMH Firma Budowlana Alfred Kłosowski, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP 12) oraz porównanie i streszczenie przyznanych im ocen (druk ZP 21) stanowią załączniki do niniejszego zawiadomienia.

 

Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postano-wieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wcześniej niż w dniu 21 czerwca 2010 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.

 

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.

 

                                                            ZP 12

                                                            ZP 21

 

UWAGA: Zamawiający w dniu 6.08.2010 r. wprowadził korektę błędu pisarskiego w dacie dotyczącej rozpoczęcia proceduru przetargowej w powyższym ogłoszeniu o wyborze oferty. Wymagane ustawą Pzp terminy zostały zachowane, ogłoszenie o wyborze oferty ukazało się 7.06.2010 r. Błąd pisarski polegał na tym, że sekretarz postępowania błędnie zapisał datę z "2009 r." W pierwszym zdaniu ogłoszenia zaistniała omyłka pisarska w tekście, gdyż podana została błędna data, jak poniżej: "Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 15.06.2009,..." zaś powinno być: "Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 13.05.2010,...". Informacja o niniejszej omyłce pisarskiej została przekazana uczestnikom postępowania. Za niniejszy błąd pisarski serdecznie przepraszamy. W poniższym załączniku dołączono porawiony dokument.

 

            OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2010/08/09 07:59:10 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2010/06/07 11:37:25 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598