Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2010.05.20 11:36:06 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.05.20 11:34:51 przez: Marcin Młynarski

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym nr MR-AG-3121-003/10

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 23.04.2010 r. na zadanie pn.: Dostawa, montaż, uruchomienie i serwis 3 kiosków multimedialnych - realizowanych w ramach projektu Przestrzeń interaktywna - modernizacja wystawy stałej - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 94953 – 2010, wybrana została oferta złożona przez firmę: Infobox Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 9, 43-400 Cieszyn. Oferta firmy Infobox Sp. z o.o., otrzymała max ilość pkt. w kryterium oceny ofert – „cena”, oraz spełnia wymogi zawarte w SIWZ, w związku z czym uznana została za najkorzystniejszą.
 
Zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP 12) oraz porównanie i streszczenie przyznanych im ocen (druk ZP 21) oraz zestawienie ofert odrzuconych (druk ZP 19) stanowią załączniki do niniejszego zawiadomienia.
Jednocześnie informujemy, iż odrzucenie ofert nr 1 i 3 spowodowane było niespełnieniem warunków określonych w SIWZ (w zakresie wymaganych dokumentów: przedstawienia kart katalogowych, certyfikatów Certyfikat ISO 9001:2000, ISO 14001, oraz deklaracji zgodności CE urządzeń proponowanych do realizacji zamówienia). W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęły od Oferentów nr 1 i 3 wymagane dokumenty, co skutkowało odrzuceniem ofert zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2.
 
Zamawiający jednocześnie informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wcześniej niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp uprzejmie prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na numer faksu Zamawiającego 15 844 85 57.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
Załączniki
 
ZP 12
 
ZP 21
 
ZP 19


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2010/05/20 09:36:06 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598