Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2010.05.13 15:19:13 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.05.13 15:18:10 przez: Marcin Młynarski

PRZETARG NIEOGRANICZONY _Roboty budowlane, nr sprawy MR-AG-3121-007/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE pn.:

Przebudowa części pomieszczeń parteru wraz ze zmianą sposobu użytkowania 3 pokoi hotelowych na salę edukacyjną i szkoleniową w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1- ETAP I Numer ogłoszenia: 129548 - 2010; data zamieszczenia: 13.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli , ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 8448556, faks 015 8448557.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa części pomieszczeń parteru wraz ze zmianą sposobu użytkowania 3 pokoi hotelowych na salę edukacyjną i szkoleniową w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1- ETAP I.

II.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa parteru Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, obejmujący pomieszczenia lewego skrzydła w zakresie rozwiązań koncepcyjnych, w oparciu o projekt koncepcyjny oraz projekty techniczne: budowlane, sanitarne i elektryczne. W ramach projektowanego remontu i przebudowy część pomieszczeń obejmująca 3 pokoje hotelowe na parterze podlega zmianie sposobu użytkowania z dotychczasowej funkcji hotelowej na salę edukacyjną z zapleczem. Dla pozostałych pomieszczeń nie ulega zmianie sposób ich dotychczasowego użytkowania. Układ komunikacyjny pozostaje bez zmian. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w: a) projektach technicznych: budowlanym, sanitarnym, elektrycznym, b) przedmiarach robót c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, na ustalonych niniejszą umową warunkach. Oferent powinien dokonać wizji lokalnej i inwentaryzacji z natury - po uprzednim uzgodnieniu terminu na części obiektu objętej postępowaniem. W zakresie wymaganych elementów przedmiotu zamówienia, co do których wskazany został producent i symbol, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania elementów przedmiotu zamówienia równoważnych do wskazanych. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę równoważnych elementów przedmiotu zamówienia do wskazanych, Zamawiający dokona oceny zaoferowanych produktów pod kątem zgodności parametrów technicznych z produktami określonych producentów. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego elementy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.1.3) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 Prawa Zamówień Publicznych. Zakres robót uzupełniających: - roboty budowlane (malowanie, okładziny ścian) - instalacje elektryczne i komputerowe. Rozliczenie robót uzupełniających nastąpi wg cen ustalonych jak w ofercie na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez Zamawiającego przed wykonaniem robót

II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferent ubiegający się o zamówienie powinien na podstawie dostarczonych dokumentów (oświadczenia i referencje) wykazać posiadanie wiedzy i doświadczenia. Oferenci powinni wykazać, że zrealizowali roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 2 roboty o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto każda polegające na robotach budowlanych wewnątrz budynków, porównywalnych zakresem i wielkością z niniejszym zamówieniem. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferent powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponować co najmniej jednym kierownikiem budowy. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 1. W zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są na korzyść Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a w szczególności: - zmniejszenie zakresu wykonywanych robót budowlanych lub zmiana sposobu ich wykonania; - zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia; 2. W zakresie wynagrodzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności w przypadku zmniejszenia ilościowej realizacji zamówienia. 3. W zakresie terminu realizacji, jeśli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć, a w szczególności gdy realizowane są zamówienia dodatkowe, jedynie jednak w sytuacji gdy nieprzewidziane okoliczności nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. W zakresie zmiany podwykonawców, o ile Zamawiający będzie korzystał z pomocy podwykonawców - na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, pok. nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2010 godzina 13:00

Miejsce: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, pok. nr 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ

PRZEDMIARY ROBÓT _ 3 szt.

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT _BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT _BRANŻA SANITARNA

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

 

 Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2010/05/13 13:19:13 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598