Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2010.03.30 13:26:54 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.03.30 13:25:48 przez: Marcin Młynarski

ZAPYTANIE OFERTOWE, Nr sprawy: MR-AG-ZO-006/10

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
składa zapytanie ofertowe na:
 
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji na wystawie stałej na poddaszu budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Wanda Giecko – Zastępca Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
tel. (015) 844 02 81; (015) 844 85 56, faks (015) 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00.
 
SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia:
Działając w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę usługi, w ramach której należy wykonać opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie wentylacji i klimatyzacji na wystawie stałej „Z dziejów regionu nadsańskiego” na poddaszu budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
 
1.1. Zakres zamówienia obejmuje:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji na poddaszu w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (5 egz.)
 
Dokumentacja projektowa winna obejmować:
- projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji,
- projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej,
- informacja BIOZ,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego (1 egz.) i przedmiarów robót (2 egz.),
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (2 egz.),
- uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich niezbędnych uzgodnień wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowę.
 
Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy. Zamawiający udostępni do wglądu projekt architektoniczny na pomieszczenie w którym ma być realizowane zadanie.
 
2. Termin realizacji
Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 23 kwietnia 2010 r.
 
3. Opis sposobu przygotowywania ofert oraz miejsce i termin składania ofert:
3.1. Oferta musi zawierać:
wypełniony i podpisany formularz ofertowy;
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, pokój nr 14, I piętro, lub fax-em 15 844 85 57, lub e-maliem: wgiecko@muzeum.stalowawola.pl
Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty fax-em lub drogą elektroniczną (e-mailem) pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia go na piśmie.
 
3.2. Termin składania ofert: 7 kwietnia 2010 r. godz. 12.00.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE Z ZAŁĄCZNIKAMI
 
a) formularz ofertowy 
b) wzór umowy
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2010/03/30 11:26:54 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598