Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2009.12.29 12:00:09 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.12.29 11:59:19 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o zawarciu umowy MR-AG-3121-019/09

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli uprzejmie informuje o zawarciu umowy na zadanie pn.: „Ochrona mienia, monitoring wizyjny i antywłamaniowy obiektu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ochrona wraz z monitoringiem antywłamaniowym wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI oraz usługi konwojowania” - postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Numer ogłoszenia: 254655 - 2009; data zamieszczenia: 29.12.2009

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 206953 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 8448556, faks 015 8448557.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury, Muzeum.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona mienia, monitoring wizyjny i antywłamaniowy Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1; ochrona wraz z monitoringiem antywłamaniowym wystawy COP dla przyszłości przy ul. Hutniczej 17 oraz usługi ochrony wystaw czasowych i konwojowania.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna, monitoring wizyjny i antywłamaniowy obiektu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (ul. Sandomierska 1); ochrona fizyczna i monitoring antywłamaniowy wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI (ul. Hutnicza 17), ochrona fizyczna wystawy czasowej oraz usługi konwojowania; zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia z późn. zmianami (Dz. U. Nr 114 z 1997 r. poz. 740), wg opisu jak poniżej.: A) Ochrona Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, mieszczącego się przy ulicy Sandomierskiej 1, 37-464 Stalowa Wola. Termin sprawowania ochrony: 1 stycznia 2010 r. - 31 grudnia 2010 r. 1.1 Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego stałej usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia należącego do Zamawiającego, codziennie w godz. od 21.00 do 7.00. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w wymienionych godzinach, przy pomocy jednego zatrudnionego przez siebie Pracownika ochrony z licencją - sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną mienia składającego się z budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, jego pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach, jak również bezpośredniego otocznia posesji Muzeum. 1.2 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały całodobowy nadzór dyżurnego centrum operacyjnego (24-godzinny monitoring; czuwanie w centrum operacyjnym z możliwością niezwłocznej reakcji patrolu interwencyjnego w stanie zagrożenia, sygnalizowanego przez pracowników muzeum, pracownika ochrony lub systemy alarmowe i wizyjne, lub wszystkich podmiotów jednocześnie). 1.3 W razie zadziałania układu sygnalizacji włamania, w trybie natychmiastowym pracownicy Wykonawcy dokonają kontroli przedmiotowego obiektu, a w przypadku stwierdzenia włamania zabezpieczą go, podejmą czynności związane z likwidacją wynikającego zagrożenia i powiadomią wyspecjalizowane służby: Policję, Straż Pożarną i inne w razie potrzeby oraz Zamawiającego. 1.4 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić okresowy przegląd antywłamaniowego systemu alarmowego oraz systemu wizyjnego, (cokwartalne serwisowanie) wraz z ewentualnymi naprawami rozliczanymi wg odrębnych umów. 1.5 Wszystkie prace związane z przeglądami, modernizacją i konserwacją zabezpieczeń elektronicznych należy dokumentować w formie książki przeglądów lub książki eksploatacji i konserwacji. 1.6 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały monitoring wizyjny dyżurnego centrum operacyjnego od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 7.00 oraz w soboty i niedziele całodobowo, zaś w razie zdiagnozowania zagrożenia z ewentualnym użyciem grupy interwencyjnej. 1.7 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w soboty, niedziele i święta o godz. 7.00 zamykał obiekt Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (ul. Sandomierska 1), a następnie przekazywał klucze do Centrum Monitoringu oraz w razie potrzeby dostarczał je o godz. 15.00 do siedziby Muzeum, po uprzednim przeprowadzeniu procedury przekazania kluczy ustalonej wcześniej z Zamawiającym (identyfikacja osoby ). 1.8 Zamawiający zobowiąże się informować personel Wykonawcy o sytuacjach zwiększających ryzyko powstania szkody w mieniu podlegającym ochronie. 1.9 Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sprawowaniem ochrony mienia. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia książki dyżurów, do której personel Wykonawcy wpisywać będzie wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony mienia Zamawiającego. Wykonawca prowadził będzie również ewidencję pracowników Muzeum oraz osób trzecich przebywających w budynku w godzinach między 21.00 a 7.00. 1.10 Wykonawca Zamówienia powinien posiadać możliwość podłączenia systemów alarmowych Muzeum do własnych instalacji alarmowych (przesył danych, sygnał wizji, detekcji ruchu, sygnałów alarmowych). 1.11 Wykonawca Zamówienia powinien posiadać możliwość podłączenia systemu monitoringu telewizyjnego Muzeum do własnego systemu z podglądem 24-godzinnym. 1.12 Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku niedołożenia przez personel Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy. 1.13 Zamawiający zobowiąże się także do niezatrudniania, innych przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług ochrony mienia, którzy mieliby wykonywać usługi w miejscu wykonania Zamówienia w zakresie tożsamym lub zbliżonym z zakresem usług świadczonych przez Wykonawcę na podstawie umowy. B) Ochrona wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI mieszczącej się w budynku byłej Hali Warsztatów Szkolnych ZS nr 1 w Stalowej Woli, przy ulicy Hutniczej 17, 37-450 Stalowa Wola 1.1 Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego stałej usługi bezpośredniej ochrony fizycznej wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI w następujących dniach i godzinach: - od godz. 15.30 w poniedziałki do godz. 9.30 we wtorki, - od godz. 18.30 we wtorki do godz. 7.30 we środy, - od godz. 15.30 we środy do godz. 7.30 w czwartki, - od godz. 15.30 w czwartki do godz. 7.30 w piątki, - od godz. 15.30 w piątki do godz. 15.30 w niedziele, - od godz. 20.30 w niedziele do godz. 7.30 w poniedziałki. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany godzin ochrony wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI w okresie letnim. Sumaryczna ilość godzin ochrony wystawy nie ulegnie zmianie, możliwe są jedynie ewentualne przesunięcia godzin otwarcia i zamknięcia obiektu. 1.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w wymienionych godzinach, przy pomocy jednego zatrudnionego przez siebie Pracownika ochrony z licencją sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI zorganizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, mieszczącej się przy ulicy Hutniczej 17; jej pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w pomieszczeniach ekspozycyjnych (tj. eksponaty, elementy aranżacyjne wystawy, sprzęt elektroniczny-multimedialny i inne), jak również bezpośredniego otocznia budynku, w którym mieści się wystawa. Termin sprawowania ochrony: 1 stycznia 2010 r. - 31 grudnia 2010 r. 1.3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały całodobowy nadzór dyżurnego centrum operacyjnego (24-godzinny monitoring drogą radiową układu sygnalizacji włamania; czuwanie w centrum operacyjnym z możliwością natychmiastowej reakcji patrolu interwencyjnego w stanie zagrożenia; sygnalizowanego przez pracowników muzeum, pracownika ochrony lub systemy alarmowe i wizyjne, lub wszystkich podmiotów jednocześnie). 1.4. W razie zadziałania układu sygnalizacji włamania w trybie natychmiastowym pracownicy Wykonawcy dokonają kontroli przedmiotowego obiektu, a w przypadku stwierdzenia włamania zabezpieczą go, podejmą czynności związane z likwidacją wynikającego zagrożenia i powiadomią wyspecjalizowane służby: Policję, Straż Pożarną i inne w razie potrzeby, oraz Zamawiającego. 1.5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić okresowy przegląd antywłamaniowego systemu alarmowego (cokwartalne serwisowanie) wraz z ewentualnymi naprawami rozliczanymi wg odrębnych umów. C) Konwojowanie eksponatów przewożonych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konwojowania eksponatów przewożonych dla potrzeb wystawienniczych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. 2. Konwój eksponatów może odbywać się: a) pojazdem Zamawiającego (1-2 konwojentów, w zależności od wartości mienia) lub b) pojazdem Wykonawcy lub c) obu podmiotów jednocześnie, tzn. pojazdem należącym do Muzeum i pojazdem Wykonawcy (2 konwojentów), w zależności od potrzeb i wartości ochranianego mienia. 3. Transporty przedmiotów wartościowych trwają średnio 1 do 2 dni z przewagą transportów jednodniowych. 4. W większości przypadków (80%) konwoje odbywać się będą środkiem transportu Zamawiającego, który jest przystosowany do transportu dzieł sztuki. 5. Zamawiający nie organizuje transportów środków pieniężnych. 6. W jednym transporcie przedmiotów wartościowych (dzieła sztuki) uczestniczą 2-3 osoby ze strony Zamawiającego plus konwojent/konwojenci. 7. Osoby konwojujące z licencją podlegają bezpośrednio Wykonawcy i tylko od niego mogą otrzymywać polecenia. W nagłych, uzasadnionych przypadkach, Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik może wydać specjalne dyspozycje z pominięciem Wykonawcy pod warunkiem potwierdzenia ich na piśmie. Dyspozycje te będą wykonane tylko wówczas, jeżeli nie kolidują z przepisami prawa i nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa ochranianych wartości. 8. Dojazdy związane z konwojowaniem będą rozliczane wg zasad: 1. Przez dojazdy związane z usługą konwojowania rozumie się: a) dojazdy pracowników Wykonawcy z miejsca - siedziby Wykonawcy do miejsca pobrania konwojowanych przedmiotów, b) dojazdy pracowników Wykonawcy z miejsca - celu konwoju do miejsca siedziby Wykonawcy. 2. W sytuacji, gdy Wykonawca, realizując usługę konwoju, będzie wykorzystywał swój pojazd, koszty dojazdów związanych z konwojowaniem będą rozliczane w oparciu o stawki kilometrowe wynikające z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002, nr 236, poz. 1990 ze zm.). 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, z tytułu pozostawienia do dyspozycji Zamawiającego pracownika Wykonawcy w związku z wykonywaniem dojazdów związanych z usługa konwojowania samochodem Muzeum w kwocie w wysokości 50 % stawki wynikającej z oferty wykonawcy. D) Całodobowy monitoring alarmowy w obiektach ekspozycyjnych i magazynowych zajmowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, mieszczących się przy ul. Wyszyńskiego 12 oraz Wańkowicza 72. 1.2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały całodobowy nadzór dyżurnego centrum operacyjnego (24-godzinny monitoring drogą radiową układu sygnalizacji włamania; czuwanie w centrum operacyjnym z możliwością natychmiastowej reakcji patrolu interwencyjnego w stanie zagrożenia; sygnalizowanego przez pracowników muzeum, lub systemy alarmowe antywłamaniowe oraz przeciwpożarowe (tylko w obiektach przy ul. Wańkowicza i Wyszyńskiego - wg SIWZ. 1.3. W razie zadziałania układu sygnalizacji włamania w trybie natychmiastowym pracownicy Wykonawcy dokonają kontroli przedmiotowego obiektu, a w przypadku stwierdzenia włamania (pożaru) zabezpieczą go, podejmą czynności związane z likwidacją wynikającego zagrożenia i powiadomią wyspecjalizowane służby: Policję, Straż Pożarną i inne w razie potrzeby, oraz Zamawiającego. 1.4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić okresowy przegląd antywłamaniowego systemu alarmowego (cokwartalne serwisowanie) wraz z ewentualnymi naprawami rozliczanymi wg odrębnych umów. E) Fizyczna ochrona wystawy Z KOLEKCJI CZARTORYSKICH prezentowanej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w okresie od lutego do czerwca 2010 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego stałej, całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej wystawy Z KOLEKCJI CZARTORYSKICH w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy jednego zatrudnionego przez siebie Pracownika ochrony z licencją, uzbrojonego w broń palną, sprawował całodobowo bezpośrednią ochronę fizyczną mienia składającego się na ww. wystawę. 3. Zamawiający zobowiąże się informować personel Wykonawcy o sytuacjach zwiększających ryzyko powstania szkody w mieniu podlegającym ochronie. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sprawowaniem ochrony mienia. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia książki dyżurów, do której personel Wykonawcy wpisywać będzie wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony wystawy Z KOLEKCJI CZARTORYSKICH. Wykonawca prowadził będzie również ewidencję pracowników Muzeum oraz osób trzecich przebywających w budynku w czasie sprawowania ochrony. Przewidywany okres trwania wystawy Z KOLEKCJI CZARTORYSKICH: około 100 dni. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania zamówienia przez podwykonawców..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.50.00-9, 92.52.12.00-1, 92.52.12.10-4, 92.52.12.20-7, 92.52.20.00-6.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 154918 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • SKAREM Sp. z o. o., ul. 1-go Sierpnia 34, 37-450 Stalowa Wola, kraj/woj. podkarpackie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
  • Cena wybranej oferty: 94146.00
  • Oferta z najniższą ceną: 94146.00 oferta z najwyższą ceną: 109072.56
  • Waluta: PLN.
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2009/12/29 11:00:09 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598