Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2009.12.11 15:34:05 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.12.11 15:33:29 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o wyborze oferty na OCHRONĘ MUZEUM, nr sprawy MR-AG-3121-019/09

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 4.12.2009 r. na zadanie pn.: „Ochrona mienia, monitoring wizyjny i antywłamaniowy obiektu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ochrona wraz z monitoringiem antywłamaniowym wystawy COP dla przyszłości oraz usługi konwojowania” – prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 206953 - 2009, wybrano ofertę nr 5 złożoną przez Firmę SKAREM Sp. z o. o., ul. 1-go Sierpnia 34, 37-450 Stalowa Wola.
 
Firma SKAREM przedstawiła następujący kosztorys ofertowy:
Cena za ochronę 4 obiektów w skali roku (od 1.01.2010 do 31.12.2010)
94. 146, 00 (netto); 114. 858, 12 (brutto)
Cena jednostkowa za 1 roboczo-godzinę konwoju / 1 konwojwenta
10,50 (netto); 12,81 (brutto)
Cena jednostkowa za 1 km trasy konwoju pojazdem Wykonawcy
0,80 (netto); 0,98 (brutto)
Cena jednostkowa za 1 dobę ochrony wystawy „Z kolekcji Czartoryskich” sprawowanej przez pracownika ochrony z bronią
223,20 (netto); 272,30 (brutto)
Wysokość ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej
1 000 000,00
W związku z powyższym oferta nr 5 otrzymała w całkowitym bilansie 92,857 pkt procentowych i uznana została za najkorzystniejszą.
Zamawiający odrzucił ofertę nr 4 złożoną przez Firmę PW MICROS Józef Lipiński Oddział w Krakowie, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków z powodu niespełnienia wymagań określonych w SIWZ, dotyczących zakazu dopuszczenia możliwości wykonywania zamówienia przez podwykonawców. PW MICROS w swojej ofercie oświadczyło, że zamierza korzystać z podwykonawcy w realizacji części powierzonego zadania.
 
Zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP 12) oraz porównanie i streszczenie przyznanych im ocen (druk ZP 21) oraz zestawienie ofert odrzuconych (druk ZP 19) stanowią załączniki do niniejszego zawiadomienia.
 
Zamawiający jednocześnie informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wcześniej niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
 
ZP 12 (Zbiorcze zestawienie ofert)
strona nr 1
strona nr 2
 
ZP 21 (Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert)
strona nr 1
strona nr 2
 
ZP 19 (Oferty odrzucone)


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2009/12/11 14:34:05 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598