Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2009.11.25 8:12:54 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.11.25 8:12:23 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Druk katalogów.

Stalowa Wola: Druk katalogów wraz z materiałami promocyjnymi do wystawy pokonkursowej Autoportret, wystawy Fałat oraz materiałów promocyjnych i reklamowych dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 8448556, faks 015 8448557.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury, Muzeum.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk katalogów wraz z materiałami promocyjnymi do wystawy pokonkursowej Autoportret, wystawy Fałat oraz materiałów promocyjnych i reklamowych dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna polegająca na druku katalogów wraz z materiałami promocyjnymi do wystawy pokonkursowej Autoportret, wystawy Fałat oraz materiałów promocyjnych i reklamowych dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, wg zakresu jak poniżej: 1. KATALOG wystawy pokonkursowej Autoportret, 200 szt. 2.KATALOG RETROSPEKTYWNY Autoportret 2004 - 2008, 200szt. 3.KATALOG do wystawy Fałat, 200 szt. 4. ULOTKA z ofertą edukacyjną do wystaw (styczeń - marzec 21-), 1000 szt. 5. PLAKAT do wystawy pokonkursowej Autoportret, 200 szt. 6. PLAKAT do wystawy Fałat, 200 szt. 7. ZAPROSZENIE na wystawę pokonkursową Autuportret, 1300 szt. 8. ZAPROSZENIE na wystawę Fałat, 1300 szt. 9.KARTKA ŚWIĄTECZNA 1000 szt. 10. Skład i druk TECZKI FIRMOWEJ Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli , 1000 szt. 11. Druk WIZYTÓWKI ogólnej z adresem Muzeum, 1000 szt. 12. Wykonanie i druk TORBY REKLAMOWEJ, 1000 szt. 13. PLAKAT promocyjny Art Cafe, 400 szt. Wykonawca zobowiązany jest dokonania wydruku próbnego i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga również, aby po wykonaniu wydruku próbnego, ale przed realizacją całości zamówienia osoba, która z ramienia Wykonawcy będzie pilotować realizację zamówienia przybyła do siedziby Zamawiającego celem omówienia ewentualnych korekt. Wykonawca zadania zobowiązany jest do wykonania kopii zamówienia w formie elektronicznej na CD ROM lub DVD w formacie PDF oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określonym w SIWZ. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych oraz większego od przewidywanego zainteresowania wystawami..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 79.82.20.00-2, 79.82.10.00-5, 79.82.00.00-8, 79.81.00.00-5, 22.10.00.00-1, 22.30.00.00-3, 79.82.30.00-9.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 115000 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • MARLEX Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2a,, 37-450 37-450 Stalowa Wola,, kraj/woj. podkarpackie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
  • Cena wybranej oferty: 19900
  • Oferta z najniższą ceną: 19900 oferta z najwyższą ceną: 25995
  • Waluta: PLN.


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2009/11/25 07:12:54 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598