Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2009.11.12 16:38:10 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.11.12 16:37:09 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o ponowionym przetargu nieograniczonym nr sprawy MR-AG-3121-019/09

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
„Ochronę mienia, monitoring wizyjny i antywłamaniowy Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1; ochrona wraz z monitoringiem antywłamaniowym wystawy COP dla przyszłości oraz usługi ochrony wystaw czasowych i konwojowania”
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 (I piętro, pokój nr 14). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Marcin Młynarski; tel. 0 15 844 85 56, faks 0 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00. W sprawach merytorycznych (kwestie techniczne) związanych z przedmiotem zamówienia uprawnionym do kontaktów jest: Mariusz Nowak; tel. 0 15 844 85 56, faks 0 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego:
http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna, monitoring wizyjny i antywłamaniowy obiektu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (ul. Sandomierska 1); ochrona fizyczna i monitoring antywłamaniowy wystawy COP dla przyszłości (ul. Hutnicza 17), ochrona fizyczna wystawy czasowej oraz usługi konwojowania; zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia z późn. zmianami (Dz. U. Nr 114 z 1997 r. poz. 740), wg opisu jak poniżej.:
1. Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79710000-4 Usługi ochroniarskie
79711000-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
79715000-9 Usługi patrolowe
92521200-1 Usługi ochrony wystaw i eksponatów
92521210-4 Usługi ochrony wystaw
92521220-7 Usługi ochrony eksponatów
92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
 
2.    Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna, monitoring wizyjny i antywłamaniowy obiektu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (ul. Sandomierska 1); ochrona fizyczna i monitoring antywłamaniowy wystawy COP dla przyszłości (ul. Hutnicza 17), ochrona fizyczna wystawy czasowej Z kolekcji Czartoryskich oraz usługi konwojowania; zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia z późn. zmianami (Dz. U. Nr 114 z 1997 r. poz. 740), wg opisu z SIWZ.
 
4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.
5. Termin realizacji:
 
1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2010
– dotyczy obiektu Muzeum przy ul. Sandomierskiej 1
1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2010
– dotyczy wystawy COP dla przyszłości, przy ul. Hutniczej 17
1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2010
– dotyczy monitoringu obiektów ekspozycyjnych i magazynowych przy ul. Wyszyńskiego 12
oraz ul. Wańkowicza 72
1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2010
– dotyczy usług konwojowania
 
6. Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp oraz spełniający wymogi określone art. 22 ustawy z dnia 29.01.2004 Pzp oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
1.    posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2.    posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Wykonawcy powinni wykazać się doświadczeniem w ostatnich 3 latach przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji co najmniej pięciu zadań porównywalnych z niniejszym zamówieniem;
3.    zapoznać się w drodze wizji lokalnej z obiektami podlegającymi ochronie oraz warunkami wykonywania usługi;
4.    znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5.    nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
6.    zaakceptować wszystkie warunki SIWZ, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone w oświadczeniach o spełnieniu warunków w postępowaniu, formularzu ofertowym oraz we wzorze umowy;
7.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania zamówienia przez podwykonawców.
8.    Pracownicy, którzy zostaną skierowani do ochrony obiektów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli muszą posiadać uprawnienia pracownika ochrony fizycznej (licencję).
9.    Wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone;
 
7. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp.
Kryterium
%
1
Cena za ochronę wszystkich 4 obiektów w skali roku:
(ochrona fizyczna, monitoring antywłamaniowy, wizyjny, ppoż.)
przy ul. Sandomierskiej 1,
ul. Hutniczej 17,
 ul. Wańkowicza 72
 ul. Ks. Wyszyńskiego 12
60
2
Cena jednostkowa za 1 roboczogodzinę faktycznego konwoju/ na 1 konwojenta
10
3
Cena jednostkowa za 1 km przebytej trasy faktycznego konwoju pojazdem Wykonawcy
10
4
Stawka dobowa za ochronę fizyczną wystawy
„Z kolekcji Czartoryskich”
10
5
Wysokość ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej
10
 
8. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14 (I piętro)
b) termin składania ofert: 7 grudnia 2009, godz. 13.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 grudnia 2009 o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego,
pokój nr 14 (I piętro).
 
9. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej oraz ofert częściowych.
11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
13. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
14. Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania zamówienia przez podwykonawców.
 
Załączniki:
 
SIWZ
 
OGŁOSZENIE PORTALU UZP
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2009/11/12 15:38:10 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598