Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2009.11.09 15:42:50 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.11.06 17:13:05 przez: Marcin Młynarski

Odpowiedzi na zapytania oferentów MR-AG-3121-016/09

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
 
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ochrona mienia, monitoring wizyjny i antywłamaniowy Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1; ochrona wraz z monitoringiem antywłamaniowym wystawy COP dla przyszłości oraz usługi ochrony wystaw czasowych i konwojowania”, na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), niniejszym Zamawiający przedstawia odpowiedzi na skierowane pytania.
 
Pyt. 1
Czy stała, bezpośrednia ochrona fizyczna mienia składającego się z budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 oraz wystawy COP dla przyszłości, ul. Hutnicza 17, w godzinach określonych w SIWZ – ma być sprawowana przez pracownika ochrony z licencją?
 
Odp.
Tak. Zamawiający wymaga by:
 
A) bezpośrednia fizyczna ochrona Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, mieszczącego się przy ul. Sandomierskiej 1, jego pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach, jak również bezpośredniego otocznia posesji Muzeum;
 
B) bezpośrednia fizyczna ochrona wystawy COP dla przyszłości mieszczącej się przy ulicy Hutniczej 17; jej pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w pomieszczeniach ekspozycyjnych (tj. eksponaty, elementy aranżacyjne wystawy, sprzęt elektroniczny-multimedialny i inne), jak również bezpośredniego otocznia budynku, w którym mieści się wystawa,
 
- były sprawowane przez pracowników z licencją, na dowód czego, zgodnie z pkt VI SIWZ (Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu) – Zamawiający wymaga kserokopii:
 
a)    licencji potwierdzających wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony;
 
b)    oświadczenia, że Wykonawca dysponuje co najmniej 6 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz wykaz osób posiadających zezwolenie na posługiwanie się bronią palną, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (z podaniem numeru licencji).
Ponadto w pkt F 12 SIWZ (Szczegółowy sposób sprawowania ochrony) istnieje zapis:
Pracownicy którzy skierowani zostaną do ochrony powinni: - posiadać uprawnienia pracownika ochrony fizycznej (licencję).
 
 
                                                                         
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2009/11/09 14:42:50 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598