Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2009.11.05 11:37:30 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.11.05 11:36:37 przez: Marcin Młynarski

Modyfikacja SIWZ MG-AG-3121-018/09

Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(sprostowanie pomyłki w druku)
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Zamawiający wprowadza modyfikację (sprostowanie pomyłki) przedmiotu zamówienia w części dotyczącej druku wizytówki Muzeum, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Usługa poligraficzna: Druk katalogów wraz z materiałami promocyjnymi do wystawy pokonkursowej Autoportret, wystawy Fałat oraz materiałów promocyjnych i reklamowych dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli".
 
 
1.    W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt III ust. 2.11 jest:
 
Druk WIZYTOWKI ogólnej z adresem Muzeum
- format 50 mm x 900 mm
 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt III ust. 2.11 powinno być:
 
Druk WIZYTOWKI ogólnej z adresem Muzeum
- format 50 mm x 90 mm
 
 
2.    Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu została zamieszczona modyfikacja uwzględniająca powyższe sprostowanie. Oferenci zobowiązani są uwzględnić zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.
 
3.    Z uwagi na nieznaczny zakres zmian w treści SIWZ, termin składania ofert pozostaje bez zmian i jest to 13 listopada 2009 r. godz. 13.00.
 
4.    Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Modyfikacja zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część (udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego).
 
Za powstałą pomyłkę w opisie przedmiotu zamówienia uprzejmie przepraszamy.


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2009/11/05 10:37:30 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598