Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2009.11.03 17:16:07 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.11.03 17:13:59 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę poligraficzną, nr sprawy MR-AG-3121-18/09

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
 
Usługa poligraficzna: Druk katalogów wraz z materiałami promocyjnymi do wystawy pokonkursowej Autoportret, wystawy Fałat oraz materiałów promocyjnych i reklamowych dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zwanej dalej pzp. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206 000 euro. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 (I piętro, pokój nr 14). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Młynarski i Monika Kuraś; tel. (015) 844 85 56, (015) 844 02 81, faks (015) 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79.80.00.00-2, 79.82.20.00-2, 79.82.10.00-5, 79.82.00.00-8, 79823000-9, 79810000-5, 79822000-2           
Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna wg zakresu jak poniżej:
3.1.      druk KATALOGU wystawy pokonkursowej Autoportret , 200 egz.
3.2.      druk KATALOGU RETROSPEKTYWNEGO Autoportret 2004 – 2008, 200 egz.
3.3.      druk KATALOGU wystawy Fałat, 200 egz.
3.4.      druk ULOTKI z ofertą edukacyjną do wystaw (styczeń – marzec 2010), 1000 egz.
3.5.      druk PLAKATU do wystawy pokonkursowej Autoportret, 200 egz.
3.6.      druk PLAKATU do wystawy Fałat, 200 egz.
3.7.      druk ZAPROSZENIA na wystawę pokonkursową Autoportret , 1300 egz.
3.8.      druk ZAPROSZENIA na wystawę Fałat, 1300 egz.
3.9.      druk KARTKI ŚWIĄTECZNEJ, 1000 egz.
3.10.   skład i druk TECZKI FIRMOWEJ Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, 1000 egz.
3.11.   druk WIZYTOWKI ogólnej z adresem Muzeum, 1000 egz.
3.12.   wykonanie i druk TORBY REKLAMOWEJ, 1000 egz.
3.13.   druk PLAKATU promocyjny Art Cafe, 400 egz.
 
4. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14 (I piętro)
b) termin składania ofert: 13 listopada 2009 r., godz. 13.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2009 r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego,
pokój nr 14 (I piętro).
 
OGŁOSZENIE
 
SIWZ
 
OGŁOSZENIE PORTALU UZP
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2009/11/03 16:16:07 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598