Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2009.10.26 16:06:45 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.10.26 16:05:30 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, nr sprawy MR-AG-3121-016/09

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
„Ochronę mienia, monitoring wizyjny i antywłamaniowy Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1; ochrona wraz z monitoringiem antywłamaniowym wystawy COP dla przyszłości oraz usługi ochrony wystaw czasowych i konwojowania”
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 (I piętro, pokój nr 14). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Marcin Młynarski; tel. 0 15 844 85 56, faks 0 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00. W sprawach merytorycznych (kwestie techniczne) związanych z przedmiotem zamówienia uprawnionym do kontaktów jest: Mariusz Nowak; tel. 0 15 844 85 56, faks 0 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego:
http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna, monitoring wizyjny i antywłamaniowy obiektu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (ul. Sandomierska 1); ochrona fizyczna i monitoring antywłamaniowy wystawy COP dla przyszłości (ul. Hutnicza 17), ochrona fizyczna wystawy czasowej oraz usługi konwojowania; zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia z późn. zmianami (Dz. U. Nr 114 z 1997 r. poz. 740).

5. Termin realizacji:
1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2010 r.
– dotyczy obiektu Muzeum przy ul. Sandomierskiej 1
 
1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2010 r.
– dotyczy wystawy COP dla przyszłości, przy ul. Hutniczej 17
 
1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2010 r.
– dotyczy monitoringu obiektów ekspozycyjnych i magazynowych przy ul. Wyszyńskiego 12
oraz ul. Wańkowicza 72
 
1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2010  r.
– dotyczy usług konwojowania
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp.
Kryterium
%
1
Wynagrodzenie miesięczne łącznie 2 obiektów
60
2
Cena jednostkowa za 1 roboczogodzinę faktycznego konwoju/ na 1 konwojenta
10
3
Cena jednostkowa za 1 km przebytej trasy faktycznego konwoju pojazdem Wykonawcy
10
4
Stawka dobowa za ochronę fizyczną wystawy
„Z kolekcji Czartoryskich”
10
5
Wysokość ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej
10
 
8. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14 (I piętro)
b) termin składania ofert: 10 listopada 2009, godz. 13.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 listopada 2009 o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego,
pokój nr 14 (I piętro).
 
Załączniki:
 
OGŁOSZENIE
 
SIWZ
 
OGŁOSZENIE PORTALU UZP


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2009/10/26 15:06:45 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598